vrijdag 30 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Nieuwe Dordtse Biesbosch: wél of géén moeras op het eiland van Dordrecht?

14 mei 2013

DORDRECHT - Fractie WEK zoekt antwoorden: "Droog of nat? Dat is de vraag."

In de wijzigingsovereenkomst Nieuwe Dordtse Biesbosch constateert de fractie WEK een tegenstrijdigheid: de projectleider heeft op 2 mei jongstleden bij de Raad van State betoogd  een Natte zone aan te willen leggen, terwijl Beter voor Dordt bij monde van de wethouder ons een drogere invulling voorhoudt!
 
Onlangs heeft Beter voor Dordt in de Stem van Dordt een pleidooi gehouden voor het behoud van het groen in het Laantje van Middenhoeve. In dit artikel wordt met geen woord gerept over de aantasting van het cultuurhistorisch landschap van de (Nieuwe) Dordtse Biesbosch.
 
In het projectplan ‘Nieuwe dordtse Biesbosch’ staat onder andere: “De hoofddoelstelling van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch is de realisatie van 530 ha nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht. Meer specifiek betreft dit het realiseren van recreatief uitloopgebied voor de inwoners van Dordrecht, de realisatie van een recreatieplas nabij de Provinciale Weg, de realisatie van getijdennatuur in de Tongplaat en het realiseren van een natte ecologische verbinding in de zone tussen het Noorderdiep en de Zeedijk voor het verbinden van de Dordtse Biesbosch met de Sliedrechtse Biesbosch.’ 
 
Dit is volgens fractie WEK in strijd met het coalitieprogramma, waarin staat:
 
‘De ontwikkeling van De Nieuwe Dordtse Biesbosch tot een duurzaam natuur en recreatiegebied, dat meerwaarde heeft voor het Eiland van Dordrecht. Draagvlak staat hierbij centraal: bij natuur- en milieuorganisaties, bij de agrariërs in het gebied en bij hogere overheden (waaronder het waterschap).
 
WEK voert de discussie over de nadere invulling van de Knoop in ’t Land en we willen het westelijk deel van de Noorderdiepzone droger maken. In het hele gebied komt meer aandacht voor cultuurhistorische waarden (zoals dammen, bruggen, sluizen, eendenkooien).’
 
WEK heeft aanvullende vragen gesteld, omdat het coalitieprogramma spreekt over een drogere invulling (versie 1) en het projectplan als onderdeel van de getekende wijzigingsovereenkomst uitgaat van een natte verbindingszone (versie 2).
 
Welke van de twee versies prevaleert volgens het college? Indien het college versie 2 prefereert (coalitieprogramma) dan wil WEK graag antwoord over de stappen die het college van plan is te nemen om dit te bewerkstelligen.
 
De aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, zoals die nu in de plannen staat, zou desastreus zijn voor de ook historisch belangrijke huidige waarden van het landschap en de levende natuur. Die zijn trouwens nauwelijks op de kaarten van het vastgestelde bestemmingsplan aangegeven.
  
In de berichtgeving over het plan wordt systematisch de indruk gewekt dat in het gorspolderland alleen natte natuur toekomstwaarde zou hebben. Dit is wetenschappelijk niet waar te maken! Ook al omdat het geenszins de bedoeling zou zijn getijden in het binnendijkse gebied te introduceren. 
WEK vindt dat wij er voor moeten waken dat ons polderland wordt gedegradeerd tot een openluchtlaboratorium voor experimentele natte natuurbouw. Dat is hoogstens voor enkele ecologen en grondverzetsbedrijven interessant. 
 

Lees meer over:

biesbosch zeedijk noorderdiep
Deel dit bericht met je vrienden!