maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Bijeenkomst regiovoorzitters en commissarissen van de Koningin Zuid-Westelijke Delta

26 april 2013

DORDRECHT - De commissarissen van de Koningin in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland overlegden op donderdag 25 april in Dordrecht met de burgemeesters van Dordrecht, Breda en Middelburg. De burgemeesters vertegenwoordigen tevens de regio’s Drechtsteden, West-Brabant en de  Zeeuwse Gemeenten. Het centrale gespreksthema was de Zuid-Westelijke Delta.

Economische motor
De Zuid-Westelijke Delta is grofweg het gebied tussen Rotterdam-Rijmond en Antwerpen-Zeebrugge. De Zuid-Westelijke Delta vormt samen met die belangrijke havenindustrieel complex de Vlaams-Nederlandse Delta.

Die delta is één van de belangrijkste economische motoren van ons land en van West-Europa en bovendien ecologisch een belangrijk gebied: de plaats waar Rijn, Schelde en Maas samenvloeien. De Vlaams-Nederlandse Delta zou wereldwijd de grootste haven kunnen zijn op een ranglijst die nu voornamelijk Chinese havens telt.

De economische, veiligheids- en ecologische opgaven vragen om een samenhangende aansturing. De economische activiteiten in de verschillende
delen van de Zuid-Westelijke Delta moeten goed op elkaar worden afgestemd om de potenties van het gebied optimaal te benutten. De Zuid-Westelijke Delta moet zich van andere regio’s onderscheiden door de focus te richten op bijvoorbeeld de sectoren en innovaties als logistiek, maintenance, water en biobased economy.

Intensieve samenwerking
Tussen Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk is al een intensieve samenwerking op het gebied van havens. Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant werken in Deltri-verband samen rond de vorming van een Maritieme en Logistieke Topregio. Belangrijke thema’s zijn: versterking van het economisch cluster rond het haven industrieel complex. toekomstbestendige bereikbaarheid en achterlandverbindingen en de versterking van de kwaliteit van de leefomgeving.

Het Deltri-overleg geeft input aan de Vlaams-Nederlandse Delta en het Zeehavenoverleg. Daarnaast is er de gebiedsontwikkeling in de Deltapoort tussen Rotterdam en Drechtsteden, waar zowel de kwaliteit van het landschap als de economische functies in samenhang moeten worden
versterkt. West-Brabant en de Drechtsteden hebben ook de Zeeuwse gemeenten, die eveneens een belangrijke schakel tussen Vlaanderen en de
Randstad vormen, betrokken bij de ontwikkelingen in de Zuid-Westelijke Delta. Zeeland en West-Brabant hebben een zogeheten strategic board,
waar Drechtsteden in de toekomst mogelijk bij kunnen aansluiten.

Speerpunten
In het bestuurlijk overleg van heden is onder meer gesproken over het vraagstuk van bestuurlijke vormgeving van het gebied, waar al veel
overleg is tussen provincies, regio’s en stadsregio, ongeveer zestig gemeenten en vijf waterschappen. De commissarissen gaven te kennen
dat zij verheugd zijn over het initiatief van gemeenten en regio’s, Tegelijkertijd waarschuwden de commissarissen ervoor de onderlinge
contacten niet te institutionaliseren tot een nieuw overlegplatform.

De drie burgemeesters zegden toe binnenkort een notitie voor te leggen waarin naast een gedeelde visie op de ontwikkeling van de Zuid-Westelijke Delta, ook concrete speerpunten en afspraken over het betrekken van onderwijs en bedrijfsleven bij ontwikkelingen worden opgenomen. Voor contacten en afstemming wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande overlegplatforms. Alle zes partijen zijn bereid, ieder voor eigen
verantwoordelijkheid zich in te zetten op het versterken het gebied. In de eerste notitie wordt accent gelegd op in elk geval veiligheid en economie.
Afgesproken is dat de commissarissen en burgemeesters in de toekomst met enige regelmaat in deze samenstelling bijeen komen.

Deel dit bericht met je vrienden!