maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht start initiatieven voor maatschappelijke ondersteuning

13 december 2012

DORDRECHT - Dordrecht maakt bijna € 900.000,- vrij voor acht initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. De projecten worden in 2013 en 2014 uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders vindt het in gang zetten van deze initiatieven geen keuze, maar noodzaak. B&W willen op tijd zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, ondersteuning en financiering om klaar te zijn voor de grote uitdagingen die op Dordrecht en de Drechtsteden afkomen in het sociaal domein.

Komende jaren krijgt de gemeente te maken met grote veranderingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Zo worden delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de gemeenten en wordt de Jeugdzorg gedecentraliseerd. De gemeenten krijgen een grote verantwoordelijkheid. Bij alle veranderingen is aan gemeenten de taak om de stijging van kosten om te buigen. 
 
Omslag 
De rode draad van de veranderingen is een omslag naar: meer benutten van de eigen kracht van bewoners, versterken van eerstelijnszorg en ondersteuning ter voorkoming van duurdere tweedelijnszorg, meer aansluiten bij de leefwereld van inwoners en een integrale aanpak van professionals. Deze omslag gaat niet vanzelf. De gemeente heeft de medewerking van het veld en de samenleving daarvoor hard nodig. In Dordrecht (en Drechtsteden) is het besef ontstaan dat het geen optie is om de ontwikkelingen af te wachten, maar nu te investeren in vernieuwingen.   
 
Acht initiatieven 
Deze innovatie vraagt de nodige voorbereidings- en experimenteertijd, voordat het resultaat op kan leveren. Er zijn daarom acht initiatieven gekozen die komende twee jaar worden uitgevoerd. Voor de uitvoering is € 446.000,- per jaar nodig, bekostigd uit Rijksmiddelen. Voorbeelden van initiatieven zijn de doorontwikkeling van ‘sociale wijkteams’ en verlenging van de pilot ‘Housing First’. Deze pilot is een samenwerking van het Leger des Heils met woningcorporaties en Sociale Dienst Drechtsteden (gestart in 2012). Het is bedoeld om Dordtse daklozen met complexe problematiek meteen aan een zelfstandige (sociale) huurwoning te helpen en begeleiding te organiseren. In 2012 is in Wielwijk gestart met een sociaal wijkteam waarin medewerkers van verschillende organisaties samenwerken aan de zelfstandigheid en participatie van wijkbewoners. De resultaten zijn zo hoopgevend dat het werkterrein wordt uitgebreid met andere onderwerpen en naar andere wijken. 
 
Deel dit bericht met je vrienden!