donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Financiën Drechtsteden op orde ondanks tekort

30 mei 2012 (door Liesanne)

DRECHTSTEDEN - De jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden laat een tekort zien van ruim 2 miljoen euro. Toch hebben bureau Drechtsteden en de gezamenlijke diensten hun financiële zaken goed op orde.

Negatieve resultaten
Dat er desondanks een negatief rekeningresultaat is, komt vooral door het tekort bij de Sociale Dienst Drechtsteden van € 3.428.000,-. Dat tekort is onder meer ontstaan door de hogere kosten van de uitkeringen (bijstand) en door nagekomen kosten voor de huishoudelijke hulp. Het tekort op de bijstand is - ondanks de recessie - wel lager uitgevallen dan werd voorzien, dankzij een eenmalige uitkering van het rijk en de bereikte afname van het aantal klanten. Het tekort van de huishoudelijke hulp wordt gedekt uit een reserve. Het tekort van € 1.999.000,- op de uitkeringen wordt door de zes Drechtsteden gemeenten betaald.

Daartegenover staat dat de gemeenten een bedrag van € 2.013.000,- minder hoeven te betalen. € 613.000,- doordat de organisatiekosten van de SDD lager uitvallen en € 1.400.000,- minder dan begroot voor de individuele voorzieningen (rolstoelen e.d.).

Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit het vorige jaar af met een negatief resultaat van € 193.000,-. De slechte economische omstandigheden maakten dat er minder werk was voor het Ingenieursbureau. De gemeente Dordrecht doet een extra bijdrage van € 64.000,- en er wordt € 129.000,- aan de exploitatiereserve van het Ingenieursbureau onttrokken.

Positieve resultaten
Bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden waren inkomsten en uitgaven in balans: de jaarrekening van het OCD sluit op € 0,- . Het Service Centrum Drechtsteden (SCD) heeft een bescheiden positief resultaat van € 2.000,-. Bureau Gemeentebelastingen heeft een positief resultaat van € 170.000,- Dat is voornamelijk te danken aan de hogere inkomsten door boetes die worden opgelegd bij aanmaningen en dwangbevelen. Bureau Drechtsteden sluit 2011 af met € 113.000,- in de plus. Dat resultaat is vooral het gevolg van lagere personele lasten en van het vervallen of vertragen van projecten. Het SCD voegt het positieve resultaat tot aan de reserve; Gemeentebelastingen voegt € 24.000,- aan de reserve toe en betaalt een bedrag van € 145.000,- uit aan de gemeenten..

Het uiteindelijke resultaat tenslotte is positief beïnvloed door € 1.323.000, aan extra dekkingsmiddelen, die vrijkwamen door vrijval van de Landsbanki voorziening, een toegewezen claim op de rente en door lagere gemeenschappelijke kosten. Aan de Drechtraad wordt voorgesteld de vrijgevallen Landsbankigelden te bestemmen voor de reserve Noordoevers.

Tevreden
Regionaal portefeuillehouder Financiën, R.T.A. Korteland: “Het Drechtstedenbestuur is tevreden over het resultaat. Alle “dochters” van de gemeenschappelijke regeling hebben zich keurig aan de begroting gehouden. Het negatieve resultaat van de Sociale Dienst is in hoge mate veroorzaakt door de overdracht van taken van rijk naar gemeenten, zonder dat er voldoende middelen zijn meegekomen. Het Ingenieursbureau kreeg minder opdrachten omdat er in de huidige economische situatie minder gebouwd wordt.”

Lees meer over:

drechtsteden jaarrekening
Deel dit bericht met je vrienden!