maandag 26 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Dordrecht akkoord met provincie over nieuwe Dordtse Biesbosch

9 mei 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - Ondanks flinke financiële tegenwind vanuit het Rijk heeft Dordrecht doorgezet in het realiseren van de Nieuwe Dordtse Biesbosch als belangrijk onderdeel van het collegespeerpunt Duurzaamheid. Dat heeft geleid tot een nieuw principeakkoord met de provincie Zuid-Holland over de uitvoering van het project. Het nieuw aan te leggen natuur- en recreatiegebied wordt iets minder uitgebreid, maar de doelstellingen blijven overeind: verbetering van de waterhuishouding, een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch en uitbreiding van het recreatiegebied met als belangrijkste exponent de recreatieplas.

De onderhandelingen met de provincie en het Waterschap zijn half april 2012 afgerond. De omvang van het project wordt verkleind van 777 hectare naar ongeveer 530 hectare en de inrichting wordt soberder. De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van 18,8 miljoen euro voor de resterende grondaankopen, de inrichting en het beheer over de eerste 10 jaar van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Parkschap Nationaal Park De Biesbosch neemt 150 hectare in beheer. De gemeente levert geen extra financiële bijdrage, maar neemt wel de uitvoering van het project over. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd met een uiterste opleverdatum van 2018. 

In september 2011 deed de gemeente, met ondersteuning van Waterschap de Hollandse Delta, een bod aan de provincie om de plannen voor ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch vlot te trekken. De plannen stonden sinds het aantreden van het kabinet Rutte I onder druk door forse bezuinigingen van het kabinet op de ontwikkeling van nieuwe recreatie- en natuurgebieden. Dit bod is uiteindelijk de basis geweest voor het nieuwe akkoord. 

Wethouder Harry Wagemakers (Recreatie) is tevreden: “Ik denk dat we er in deze tijd het maximale voor Dordrecht hebben uitgehaald. We gaan met minder middelen onze doelstellingen toch realiseren. We krijgen straks een prachtige verbinding tussen de Sliedrechtse en Dordtse Biesbosch waar natuur en recreatie hand in hand gaan met respect voor de cultuurhistorie van het authentieke landschap. De kwaliteit van het water in het gebied wordt bovendien aanzienlijk beter.” 

Tongplaat 
De werkzaamheden aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch hebben in de tussentijd niet stilgelegen. De Tongplaat was al in uitvoering. Op dinsdag 8 mei is daar de buitendijk doorgegraven. Polder de  Tongplaat (100 ha) is daarmee weer onderdeel geworden van het rivierensysteem. Dwars door de polder is een nieuwe stroomgeul gegraven. Een groot gedeelte van het gebied komt onder invloed van de getijdenwerking. Met hoogwater komt bijna de hele Tongplaat onder water te staan en met laagwater valt een deel van de polder weer droog. Het eindresultaat is een afwisselend en ruig rietland met biezen, spindotters en vloedbossen. Voor de vogels wordt de Tongplaat in de eerste jaren een belangrijk gebied om voedsel te zoeken (o.a. Zilverreiger, Lepelaar, Tureluur, Kluut en andere steltlopers). Na de ontwikkeling van rietland zullen ook veel vogels gebruik kunnen maken van de Tongplaat om te broeden (Rietgors, Blauwborst en Sprinkhaanzanger). Door het gebied lopen straks drie wandelpaden, waaronder een avontuurlijk laarzenpad dat alleen met laagwater begaanbaar is.

Lees meer over:

biesbosch Tongplaat
Deel dit bericht met je vrienden!