zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Vragen over FC Dordrecht

27 maart 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - De PvdA, GroenLinks, D66 en VSP willen informatie van het college hoe is omgegaan met de plannen en de ambitie van FC Dordrecht voor een nieuw stadion aan de Provincialeweg. Er zijn plannen, voorstellen, ideeën naarvoren gebracht door FC Dordrecht. Sinds kort kreeg evenwel de raad de informatie dat de nieuwbouw niet doorgaat, althans niet op de Provincialeweg en waarschijnlijk nergens. De raad is al die tijd niet op de hoogte gehouden door het college, terwijl er van alles blijkbaar gebeurde. Reden waarom genoemde partijen willen weten wat er is gebeurd en hoe het college is omgegaan met de voorstellen en plannen. Waarom heeft het college het besluit genomen om het niet te laten doorgaan en waarop is dat gebaseerd? Wij willen de antwoorden op deze vragen betrekken bij de bespreking van de collegevoorstellen over FC Dordrecht in de raad.

 
Inleiding
FC Dordrecht heeft ambitie om een nieuw stadion te betrekken aan de provinciale weg. Om dit 
mogelijk te maken is een samenwerking aangegaan met sponsor en ontwikkelaar Ballast Nedam.
Deze ambitie is belangrijk om de club – en daarmee het betaald voetbal in onze stad en regio – een veel gezondere financiële basis te geven dan momenteel het geval is.
 
Hierbij is de medewerking van de gemeente Dordrecht vereist , met name op het punt van de ruimtelijke ordening waar het gaat om het toelaten van bij het stadion te realiseren  commerciële en andere  voorzieningen, en op het punt van de opstalvergoeding voor  het huidige stadion dat eigendom van de club is en op erfpachtgrond is gebouwd.
Aan deze medewerking heeft de gemeente de eis verbonden dat medio december 2011 door de nieuwbouw ontwikkeling “een haalbare businesscase” wordt overlegd.
 
Het is nu maart 2012, de tijd dringt en inmiddels hebben wij van het college vooraankondigingen 
gekregen van een persbericht, een raadsinformatiebrief en een nader voorstel. Al daarvóór hebben wij op de website van RTV Rijnmond kunnen lezen dat ambtenaren vrijmoedig melden wat er allemaal aan de plannen mankeert en geven ook enkele politici – die zich kennelijk prima geïnformeerd voelen – commentaar, gevolgd door andere berichten in de lokale media. 
 
Wat enigszins stoort is dat dit alles plaatsvindt slechts onder de aankondiging dat er informatie aan zit te komen. Hierdoor krijgen wij de vervelende indruk dat de raad onvoldoende vooraan staat in de 
informatievoorziening.
 
Omdat nieuwbouw de meest duurzame aanpak is om de financiële situatie van het betaald voetbal in onze stad te verbeteren, is de beoordeling van de businesscase cruciaal voor het verdere vervolg.
 
Dit leidt tot de volgende vragen:
 
  1. Is het juist dat BallastNedam en FC Dordrecht op 22 december een businesscase hebben ingediend, die behalve voorziet in de bouw van een nieuw stadion, ook een areaal van 40.000 m2 detailhandel omvat?
  2. Is het juist dat dit plan, nadat het college eerder de beperkingen  heeft opgelegd dat er geen grote supermarkt mag komen, geen bioscoop, en geen casino, dit maal is afgewezen omdat achteraf gesteld het aantal m2 detailhandel beperkt moet blijven tot 15.000 m2?
  3. Is deze beperking vooraf aan de ontwikkeling van de businesscase meegegeven, en zo nee waarom niet?
  4. Kan het college de ingediende businesscase ter beschikking stellen van de raad, opdat die zelf een oordeel kan vormen over hetgeen voorligt en over de wijze waarop het college de zaak heeft behandeld?
 
Met het oog op dat te vormen oordeel van de kant van de raad hebben wij nog de volgende 
aanvullende vragen:
 
  5. Is het juist dat het college aan de KNVB advies heeft gevraagd over de mogelijke exploitatie 
effecten van een nieuw stadion, en uit dat advies blijkt dat aangenomen mag worden dat nieuwbouw een positief effect heeft op aantallen bezoekers en sponsors?
  6. Kan het college dit advies ter beschikking stellen aan de raad, om mee te wegen bij haar 
oordeel over de businesscase en het standpunt van het college?
  7. Is het juist dat bij het businessplan een economische analyse van Goudappel Coffeng is geleverd, en dat uit die analyse blijkt dat onze regionale economie een toevoeging van 40.000 m2 detailhandel  goed kan hebben? 
  8. Kan het college dit advies ter beschikking stellen aan de raad, om mee te wegen bij haar 
oordeel over de businesscase en het standpunt van het college?
  9. Is het juist dat  bij het businessplan ook een verkeersanalyse van Goudappel Coffeng  is geleverd, en dat uit die analyse blijkt dat er verkeerstechnisch een beheersbare situatie te creëren is?
10. Kan het college dit advies ter beschikking stellen aan de raad, om mee te wegen bij haar oordeel over de businesscase en het standpunt van het college?
11. Is het juist dat er inmiddels op initiatief van FC Dordrecht een taxatie van de waarde van het huidige stadion is afgegeven door Price Waterhouse Coopers, die is bijgevoegd bij de businesscase?
12. Is het college bereid die taxatie als serieus uitgangspunt te nemen voor een gesprek over de hoogte van de te verstrekken opstalvergoeding aan FC Dordrecht?
13. Kan het college deze taxatie ter beschikking stellen aan de raad, met het oog op haar eerder 
genoemde oordeelsvorming?
14. Welke chronologisch op te sommen activiteiten heeft het college sinds 1 januari 2010 onder-nomen om FC Dordrecht te ondersteunen in haar streven om tot nieuwbouw te komen en 
(daarmee) tot een gezonde financiële situatie van het betaald voetbal in onze stad?
 
Met het oog op de aangekondigde informatie van de kant van het college dringen wij aan op tijdige 
beantwoording van deze vragen, opdat die kunnen worden betrokken bij de beoordeling van de 
collegevoorstellen.   
  
 
Fractie PvdA: Jan Lagendijk
 
Fractie GroenLinks: Achmet Karapinar
 
Fractie D66:  Nelleke de Smoker-van Andel
 
Fractie VSP: Henk Tazelaar

Lees meer over:

FC Dordrecht stadion collega
Deel dit bericht met je vrienden!