Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht krijgt speciale onderscheiding voor jongeren

31 januari 2012

DORDRECHT -De gemeenteraad van Dordrecht heeft vandaag unaniem ingestemd met een speciale onderscheiding voor jongeren, het zogeheten jongeren lintje.

Meer nieuws van de VVD-site, die het voorstel indiende:

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2012 is het VVD initiatiefvoorstel 'Dordtse Beloften' unaniem aangenomen door de raad. Vol lof spraken de collega-fracties over het voorstel, geinitieerd door ons commissielid Marc Bevers. Het jongerenlintje kan uitgereikt worden aan jongeren die zich op buitengewone wijze profileren.

Wij zijn erg blij dat ook alle collega's in de raad hebben aangegeven dat met name jongeren die het goed doen te weinig aandacht krijgen. Tevens werden de inspanningen geroemd van de werkgroep die naast Marc Bevers bestond uit onder andere Grada Snijders (GL) en Evelyn Schellekens (D66). De werkgroep heeft in overleg met partijen in de stad de criteria bepaald op basis waarvan het jongerenlintje kan worden uitgereikt. Ook werd door hen een keuze gemaakt uit de vele ontwerpen voor de onderscheiding. De leerlingen van het Da Vinci hebben serieus en hard gewerkt aan de opdracht van de werkgroep en op bijzondere wijze gepresenteerd.

Hieronder treft u de volledige tekst van het initiatiefvoorstel. Een correctie is aangebracht door burgemeester Brok: de uitreiking van de "Dordtse Beloften" kan formeel niet gelijktijdig plaatsvinden met de zogenaamde lintjesregen. Daarom heeft de burgemeester voorgesteld de uitreiking aansluitend plaats te laten vinden in het oude stadhuis.

Aanleiding

Op 7 december 2010 heeft de VVD Dordrecht op basis van art. 147 Gemeentewet een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuwe gemeentelijke onderscheiding voor jongeren: De Dordtse Beloften. Op 5 april heeft het College positief geadviseerd op het voorstel, waarna het voorstel voor inhoudelijke behandeling is geagendeerd in de commissievergadering van 17 mei 2011. In de adviescommissie is brede steun uitgesproken voor het voorstel en is besloten om het voorstel in samenspraak met jongeren nader uit te werken voor wat betreft het ontwerp van de onderscheiding en de criteria om er voor in aanmerking te komen. De burgerraadsleden E. Schellekens, G.J. Snijders en M.S. Bevers zijn hier mee aan de slag gegaan, ondersteund door de Griffie en een medewerker van het kabinet (gezamenlijk: de werkgroep).

Aanscherping initiatiefvoorstel
Op 30 november 2011 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin met een aantal jongeren is gesproken over het initiatiefvoorstel. Dit heeft geleid tot de volgende inzichten/aanscherpingen van het voorstel:

Ten aanzien van de leeftijd:
De jongere dient ten tijde van het aanvragen van de onderscheiding jonger te zijn dan 21 jaar. Bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar eindigt van rechtswege de onderhoudsplicht van ouders jegens hun kinderen. Gesteld kan worden dat men bij het bereiken van de leeftijd van 21 jaar volledig op eigen benen zou moeten kunnen staan.

Ten aanzien van de criteria:
De jongere dient zich op positieve wijze te hebben onderscheiden van zijn leeftijdsgenoten door zich op een ‘bijzonder verdienstelijke wijze ingezet te hebben voor de samenleving’. Belangrijk inzicht daarbij is dat de te hanteren criteria niet te rigide moeten zijn en slechts een indicatie geven van gedrag dat als ‘bijzonder verdienstelijk voor de samenleving’ kan worden aangemerkt. Om die reden wordt volstaan met het geven van een aantal voorbeelden.

1.     Het onbaatzuchtig en op eigen initiatief verrichten van vrijwilligerswerk, waaronder medeverstaan mantelzorg, waarmee een concrete bijdrage wordt geleverd aan een Dordtse maatschappelijke organisatie of de kwaliteit van leven van een ander. De term onbaatzuchtig staat opgenomen omdat het verrichten van ‘verplicht vrijwilligerswerk’, bijvoorbeeld in het kader van school of studie, op zichzelf geen reden is voor een onderscheiding. Dat wordt echter anders wanneer een jongere er duidelijk voor kiest om dit vrijwilligerswerk op een zodanige manier uit te voeren dat dit in positieve zin uitstijgt boven hetgeen van hem verwacht mag worden in het kader van de gevolgde scholing of studie. Er dient dus altijd gekeken te worden naar het individuele geval.

3.     Het succesvol op jonge leeftijd starten van een eigen onderneming, bij voorkeur met een duidelijke spinoff voor de gemeente Dordrecht in termen van naamsbekendheid of het scheppen van werkgelegenheid. In dit voorbeeld is geen sprake van onbaatzuchtig gedrag maar onderscheidt een jongere zich in positieve zin van zijn leeftijdsgenoten door ondernemerschap, lef en doorzettingsvermogen.

4.     Uitzonderlijke prestaties op het terrein van studie of cultuur. Nadrukkelijk wordt hier opgemerkt dat het ook hier gaat om individueel maatwerk. Een jongere afkomstig uit een problematische gezinssituatie die er in slaagt om ondanks tal van (onderbouwde) externe tegenslagen een MBO-opleiding af te ronden wordt evenzeer gewaardeerd als een jongere uit een ‘modelgezin’ die met uitmuntende cijfers slaagt voor het Atheneum.

5.     Jongeren die een heldendaad hebben verricht.

Ten aanzien van het ontwerp van de onderscheiding
Door de jongeren werd aangegeven dat het ontwerp elementen zou moeten bevatten die te maken hebben met Dordrecht, jeugd, positiviteit, kracht, samen, bijzonder. Een duidelijke meerderheid gaf aan een combinatie te zien van een draagbare onderscheiding (medaille) en iets dat ‘aan de muur of op vensterbank kan’: een beeldje of een plaquette. Met bovenstaand ‘bestek’ is vervolgens aan een groep van circa 80 leerlingen van de MBO1 opleiding Art&Design van Da Vinci opdracht gegeven om ontwerpen te maken.  Dit heeft geleid tot zo’n schitterende 40 ontwerpen die op 18 januari 2012 door de leerlingen zijn gepresenteerd en toegelicht. Met een uiterste inspanning is door de werkgroep dit aantal teruggebracht naar drie meest aansprekende en haalbare ontwerpen.

 De werkgroep heeft gekozen voor het beeldje 'ontwerp 3'. Dit ontwerp straalt precies die zaken uit die van belang zijn voor een jongerenonderscheiding en is bovendien aantrekkelijk voor een brede leeftijdscategorie. Daarnaast is dit ontwerp goed in serie te produceren. Als medaille stelt de werkgroep ontwerp 4 voor.

Ten aanzien van de uitreiking
De werkgroep is van mening dat de uitreiking jaarlijks, met ingang van 2012, gelijk met de lintjesregen plaats dient te vinden. Daarbij wordt vooralsnog uitgegaan van maximaal 5 jongerenlintjes per jaar. Voor wat betreft communicatie lift het jongerenlintje mee op de communicatie over de jaarlijkse lintjesregen.

Ten aanzien van de jury

Een commissie, bestaande uit de wethouder Jeugd, twee (burger)raadsleden en een ambtelijk ondersteuner zijn verantwoordelijk voor de jurering.

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:

1.     initiatiefvoorstel ‘Dordtse Beloften’

2.     ontwerpbesluit

Voorstel

Wij stellen u voor:

1.   een nieuwe gemeentelijke onderscheiding in te voeren, De Dordtse Beloften, ter uitreiking aan jongeren die zich op een bijzonder verdienstelijke wijze inzetten voor de samenleving;

2.   de leeftijdsgrens voor de onderscheiding vast te stellen op tot en met 20 jaar ten tijde van het moment van aanvraag.

3.   de inhoudelijke criteria en voorwaarden om voor deze onderscheiding in aanmerking te niet te rigide vast te stellen en ruimte te geven aan maatwerk binnen de volgende kaders:
- het verrichten van een heldendaad
- het onbaatzuchtig en uit eigen initiatief verrichten van vrijwilligerswerk, waaronder medeverstaan mantelzorg
- het succesvol op jonge leeftijd starten van een eigen onderneming
- uitzonderlijke prestaties op het terrein van studie of cultuur

4.   de kosten te dekken binnen het programma Jeugd;

5.   De Dordtse Beloften met ingang van 2012 uit te reiken tijdens de jaarlijkse lintjesregen;

6.   sportprestaties uit te sluiten van De Dordtse Beloften, aangezien hiervoor reeds de aanmoedigingsprijs De Arrebel bestaat.

 

De initiatiefnemers de heer M.S. Bevers en mevrouw I. Koene namens deze,

 

Mevrouw I. Koene

Lees meer over:

VVD lintje Marc Bevers
Deel dit bericht met je vrienden!