vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Drukbezochte nieuwjaarsreceptie

10 januari 2012

DORDRECHT - Op maandag 9 januari hield de gemeente Dordrecht van 20.30 tot 22.30 uur haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis, waar ongeveer 300 Dordtenaren op af kwamen. Het aantal bezoekers lag een stuk hoger dan vorig jaar, wat waarschijnlijk kwam doordat er dit keer veel beter weer was.

Er waren vertegenwoordigers van allerlei Dordtse organisaties aanwezig, waaronder zelfs een aantal mensen van Occupy Dodrecht.
Ook Ad van den Herik van RTV Dordrecht was aanwezig met een cameraman, die bij een aantal mensen een kort interview afnam.

Omstreeks 21.30 uur hield burgemeester Brok zijn nieuwjaarstoespraak, die u hieronder nog kunt (na)lezen:

"Geachte Dames en heren,

Ik mag hier nu voor de tweede keer tot u spreken. Ik wil graag kort met u terugblikken naar 2011, maar ik wil eigenlijk vooral met u vooruitkijken.

Vorig jaar blikte ik in mijn toespraak terug op een aantal incidenten die in Dordrecht hebben plaats gevonden in 2010. Een aantal incidenten dat een enorme impact had op onze stad. Het was wat dat betreft een zwaar jaar.

Ook dit jaar is voor ons allen weer apart gestart. Al meteen in de eerste week werden we geconfronteerd met een hoog waterpeil dat voor bewoners van het buitendijks gebied overlast met zich meebracht.

Op het gebied van de veiligheid zijn er vele ontwikkelingen gaande.
Werden we vorig jaar januari opgeschrikt door een brand in het Vrije Tijds Centrum waar vuurwerk opgeslagen was, kregen we direct in het nieuwe jaar te maken met een enorme brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De gevolgen van de brand leken enorm. Niet alleen was er een grote rookontwikkeling; de rook was gevuld met schadelijke stoffen. De gevolgen voor de volksgezondheid zijn beperkt gebleven. Maar om duidelijkheid te krijgen over de consequenties voor de volksgezondheid, hebben er tot maart 2011 verschillende onderzoeken plaats gevonden.
Een groot deel van 2011 is besteed aan het zelf organiseren of meewerken aan onderzoeken betreffende deze brand. We zijn op dit moment nog in afwachting van resultaten.

Dichter bij huis zetten we in op een veilig Dordrecht. Waar het goed leven is, waar we samen wonen en waar iedereen zich thuisvoelt.
Vanuit de gemeente is er wat dat betreft aandacht voor mensen die op straat leven, waarbij we de overlast proberen terug te dringen door een menselijke aanpak en met oog voor de ander.
Daarbij is de aanpak van mensen en bedrijven die zich niet aan de regels houden en die overlast veroorzaken voor anderen, streng.
In dat kader wil ik nogmaals het vernieuwde coffeeshopbeleid onder uw aandacht brengen. En in het komende jaar zal de Bibob-toets bij iedere exploitatievergunning worden toegepast indien we dat nodig vinden. De Bibob-toets is een belangrijk instrument om na te gaan of personen criminele antecedenten hebben en of er gevaar is voor het witwassen van gelden of andere strafbare activiteiten. We gaan alle mogelijkheden van de Bibob gebruiken. Meer dan we tot op heden hebben gedaan.

Uiteraard is het goed dat we vandaag even stil staan bij de economische recessie die wereldwijd gaande is en waarmee we in Nederland geconfronteerd worden. Minder dan in vele andere landen, maar niettemin, worden ook in Nederland mensen ontslagen, gaan bedrijven failliet en hebben mensen het in ons land soms heel erg moeilijk om financieel rond te komen.
Toch hebben we ondanks de recessie in Dordrecht veel bereikt. We realiseren ons soms te weinig dat we de 20e stad van Nederland zijn en het 3e maritieme knooppunt in Nederland. In mondiaal verband, zelfs in Europa, zijn we een kleine speler op de kaart. Maar regionaal bezien, én landelijk bezien, speelt deze regio een stevige rol. Het is daarom belangrijk dat we steeds nadenken, u, het college, de raad, wij met elkaar, over onze rol, wat willen we bereiken en vooral : hoe komen we daar.
Deze periode vraagt om handelen, kansen pakken en samen tonen wat we kunnen. De overheid kan daarin een verbindende rol spelen. Deze tijd brengt met zich mee dat de burger zijn of haar eigen verantwoordelijkheid wil nemen en niet meer afhankelijk zijn van anderen.

Niettemin is het voor sommigen niet gemakkelijk om mee te komen in deze maatschappij.

Vanuit het stadskantoor en samen met vele partners als  woningcorporaties, energie- en waterbedrijven en GGD, hebben we in het afgelopen jaar afspraken gemaakt om mensen te helpen voorkomen dat ze in de financiële problemen raken. Niet alleen door ze te helpen grip te houden op hun maandelijkse lasten, maar ook door bijvoorbeeld initiatieven te ontplooien bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De Sociale Dienst probeert samen met deze mensen zo snel mogelijk weer werk te vinden, zodat ze geen uitkering hoeven te ontvangen en gewoon in het arbeidsproces kunnen blijven meedraaien. Daarmee voorkomend dat mensen in een sociaal isolement kunnen terecht komen, daarmee voorkomend dat het inkomen daalt.

We zijn allemaal gebaat bij een stabiele maatschappij. Een maatschappij die mensen helpt als ze er zelf niet meer uitkomen, maar die mensen vooral stimuleert om hun eigen verantwoordelijkheden te nemen.

Het college gaat met grote regelmaat op werkbezoek bij kleinere en grote bedrijven en zoekt de bewoners in de wijken op. Graag willen we horen wat er speelt, maar vooral willen we dus dat mensen eigen initiatieven kunnen ontplooien en dat wij als overheid daarvoor een bodem bieden.

Als u goed om u heenkijkt, ziet u dat de stad zich steeds meer ontwikkelt. Iedereen raakt meer en meer betrokken. En dat is precies wat wij als gemeentebestuur graag zien. Wij kunnen als overheidsorgaan de problemen in onze stad niet alleen oplossen. We moeten dat samen doen en willen graag helpen daar waar het kan, mogelijkheden bieden en creëren! We laten het graag aan u om de invulling te verzorgen.

De grootste beloning voor deze samenwerking hebben we mogen ervaren bij de landelijke intocht van Sinterklaas in november van het afgelopen jaar.
In tegenstelling tot vele andere steden, hebben wij in Dordrecht zelf, sámen, een geweldig feest neergezet ten overstaan van heel Nederland. De samenwerking tussen partijen, ondernemers, bewoners en gemeente was niet vanzelfsprekend, maar heeft wel geresulteerd in een mooi evenement. Een evenement waar we bij de kerstmarkt weer profijt van hadden.

Zoals ik dus al concludeerde is er een positieve ontwikkeling gaande, waar we trots op mogen zijn.
De nuchtere en bescheiden instelling van de Dordtenaren blijkt uit hard werken en stug aansturen op een nader bepaald doel. Zo hebben we afgesproken dat we ons de komende jaren sterk maken voor versterking van de economie, willen we graag een beter aanbod van het hoger onderwijs in onze stad en zetten we sterk in op arbeidsmarktbeleid.
We proberen ons beleid samen met u te bepalen, in te vullen, uit te voeren. Dat was uw grote wens : meer betrokkenheid bij het beleid en een duidelijke rol in het proces.
Het klinkt allemaal misschien wat abstract, maar ik denk dat we mogen constateren dat we wel degelijk uw betrokkenheid hebben gevraagd in bepaalde processen. En dat u hebt getoond die betrokkenheid te waarderen.

Bewoners en ondernemers van Dordrecht, dank voor uw aanwezigheid. Dat stellen we op prijs.
Ik hoop op een succesvol jaar.
En ik wens u en de uwen een gelukkig en gezond 2012."

 

Deel dit bericht met je vrienden!