Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CDA en D66 stellen vragen over Exodushuis'
23dec 2011

CDA en D66 stellen vragen over Exodushuis

DORDRECHT - Op maandag 12 december plaatste Dordrecht.net een bericht over het Exodushuis, dat heel wat reacties opleverde. De fracties CDA en D66 stelt geven nu het onderstaande aan en gaan hierover vragen stellen:

"Afgelopen maandag 12 december bereikte onze fracties het bericht dat de komst van een Exodushuis in de Drechtsteden van de baan is. Op dinsdag 13 december heeft wethouder Wagemakers tijdens de collegecarrousel in Dordrecht aangegeven dat er over de verdeling van maatschappelijke voorzieningen in de Drechtsteden afspraken zijn gemaakt. Volgens deze afspraken was Papendrecht aan zet waar het gaat om het verzorgen van een locatie en huisvesting voor het Exodushuis, maar dat zij deze afspraak geen gestand hebben gedaan en niet mee willen werken aan de komst van een Exodushuis naar hun gemeente.

Bovendien bereikt ons het bericht dat het rijk nieuwe initiatieven niet meer wenst te ondersteunen, waardoor de haalbaarheid van een Exodushuis nu gering lijkt te zijn.

De fracties D66 en het CDA vinden het een gemiste kans en houden een onbevredigend gevoel over aan deze gang van zaken. Daarom zouden wij van u graag antwoord willen op de volgende vragen:

  1. Bent u het met onze fracties eens dat de komst van een Exodushuis een waardevolle aanvulling is op het huidige maatschappelijke voorzieningenniveau in de Drechtsteden?
  2. Klopt het dat de gemeente Papendrecht volgens het convenant ‘gespreide huisvesting en zorg bijzondere groepen Drechtsteden’  zorg zou dragen voor huisvesting van een Exodushuis en zo ja, bent u dan bereid om het college van de gemeente Papendrecht daarop aan te spreken en hen te wijzen op het feit dat gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen?
  3. Wat is de status van het convenant met het oog op de vestiging van toekomstige voorzieningen, zijn de gemaakte afspraken dan ook vrijblijvend of zijn er consequenties aan verbonden?
  4. Volgens de nota ‘Wonen in de Drechtsteden 2011’  wordt het convenant in 2011 geëvalueerd. Heeft deze evaluatie plaatsgevonden en zo ja, kunt u ons deze evaluatie doen toekomen?
  5. Is het juist dat vanuit het rijk geen middelen meer beschikbaar worden gesteld t.b.v. de realisatie van een Exodushuis en zo ja, welke consequenties heeft dat voor de mogelijkheid om in de toekomst een Exodushuis in de Drechtsteden te realiseren?"
     
Zie ook:
Stichting Exodus gooit handdoek in de ring voor opvanghuis Drechtsteden (ma, 12 dec 2011)


Deel dit bericht met je vrienden!