zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

College informeert over huidige financiële stand

24 augustus 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Tijdens de behandeling van de Kadernota 2012 in de gemeenteraad van 28 juni 2011 heeft het college toegezegd de gemeenteraad in augustus tussentijds te informeren over het actuele financiële perspectief op dat moment. In de raadsinformatiebrief die gisteren door het college is vastgesteld, presenteert het college van B&W zowel het actuele beeld van het lopende jaar 2011 als de mogelijke weg naar een sluitende begroting in 2012 en het meerjarenperspectief.

Opvangen tekort 2011
De prognose voor 2011 toont een fors tekort op de begroting. Het grootste verwachte tekort is er dit jaar op bijstandsverlening door de Sociale Dienst. De verwachting is dat dit tekort van € 6,7 miljoen niet verder op zal lopen.
Een andere tegenvaller is het verwachte jaarresultaat van Drechtwerk waardoor er € 2,5 miljoen bijgestuurd zal moeten worden.
Doordat de incidentele voordelen al versneld inzichtelijk zijn gemaakt, kan er nu al bijstuurd worden. Zo is er het verwachte surplus op de rentereserve van € 4,5 miljoen. Daarnaast ligt er voor € 2,4 miljoen aan voorstellen om de uitgaven te beperken. Het college spant zich in om de overige € 2,9 miljoen nog terug te dringen.

Perspectief 2012-2015
De kadernota 2012 eindigde met een bijna sluitend perspectief. Tussen het moment van opstellen van de kadernota (maart/april 2011) en nu hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een op onderdelen gewijzigd financieel perspectief. Deze ontwikkelingen zijn onder te verdelen in:
- Ontwikkelingen die zo goed als vast staan, die leiden tot een nog beter perspectief (scenario 1)
- Ontwikkelingen die afhangen van bestuurlijke keuzes die leiden tot een klein negatief perspectief (scenario 2).
- Ontwikkelingen in risico’s (scenario 3). Bandbreedte opgenomen per risico waardoor er een negatief perspectief ontstaat waar het college bij de kadernota 2013 nader op in zal gaan.

Het college kiest voor scenario 2. Een aantal (ingezette) investeringen willen wij efficiënt voortzetten om de met de raad afgesproken doelstellingen op veiligheid, leefbaarheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid te realiseren.

Het college houdt vast aan haar financiële ambitie om:
- Een duurzaam sluitende begroting 2012 te presenteren met een weerstandsvermogen dat voldoet aan de met de raad afgesproken omvang.
- De onroerende zaakbelasting niet te verhogen.

Het college is ervan overtuigd dat dit mogelijk is door heldere keuzes en aanvullende bezuinigingen (extensiveringen). Het college houdt daarbij vast aan de ambities uit het Politiek Akkoord met de drie opgaven op het gebied van Veiligheid en leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. In 2010 is het coalitieakkoord opgesteld en zijn er om de ambities te kunnen verwezenlijken al veel keuzes gemaakt die vast liggen.

Lees meer over:

begroting college financien
Deel dit bericht met je vrienden!