dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Oppositiepartijen stellen vragen over kadernota

27 juni 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De verenigde oppositiepartjen PvdA, GroenLinks, CU/SGP, D66, VSP zijn van mening dat in de kadernota belangrijke informatie ontbreekt. Ze hebben daarom de volgende brief met vragen aan het college gestuurd:

"Na uitgebreide bestudering zijn de oppositiepartijen tot de conclusie gekomen dat in voorliggende kadernota essentiële informatie ontbreekt. Dit was aanleiding om contact op te nemen met de griffier. De vraag aan de griffier was of wij mogelijk aanvullende informatie hebben gemist. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de griffier onze vragen doorgespeeld aan het college en het ambtelijk apparaat.

Verantwoordelijk wethouder van de Burgt heeft hierop telefonisch contact opgenomen met de hr. van Verk, zijnde aanspreekpunt van de gezamenlijke oppositiepartijen. Hij heeft hierin de gestelde vragen beantwoord. Hij deed daarbij de toezegging de antwoorden schriftelijk te bevestigen. Pas na 24 uur zijn de antwoorden aan ons per email toegestuurd.

Tegelijkertijd was er contact tussen de griffier en de gemeentesecretaris; hieruit bleek dat er een opdracht is verstrekt aan de ambtelijke organisatie om bezuinigingsvoorstellen voor te bereiden tot een bedrag van € 8 mln.

Uit de gevoerde gesprekken leiden wij dat er ambtelijke stukken in omloop zijn. Wij achten de informatie uit deze stukken van belang voor het maken van een adequate afweging bij de kadernota.

Dit alles leidt bij ons tot de volgende vragen, die wij in aanloop naar de raadsbehandeling van de kadernota aan u voorleggen:

1. Door het college worden een viertal risico’s geduid. Is het college het met ons eens dat tegenover risico’s financiële voorzieningen moeten worden getroffen?
2. In het verslag van het gesprek met de gemeentesecretaris wordt een bedrag genoemd van €4 mln. ter dekking van het verwachte risico. Wij constateren dat dit bedrag niet in de kadernota noch in de mail van de heer van de Burgt wordt genoemd. Klopt het dat dit bedrag de financiële voorziening is voor de geduide risico’s?
3. Wij constateren dat in de kadernota extensiveringen voor 2012 – 2015 worden aangekondigd. Uit het gesprek met de gemeente-secretaris blijkt dat dit een bedrag van € 8 mln. Klopt deze waarneming?
4. Bent u het met ons eens dat een aanvullende taakstelling van € 8 mln. ingrijpende gevolgen heeft voor de kadernota?
5. Bent u het met ons eens dat door de raad niet te informeren deze buiten spel wordt gezet bij haar wettelijke taak om kaders vast te stellen?
6. In het telefoongesprek met de heer van Verk gaf de wethouder aan dat er 4 mln. bezuinigd moet worden. Dit wordt niet bevestigd in de mail. Wij stellen vast dat de wethouder hiermee ook niet heeft voldaan aan de passieve informatieplicht. Deelt u deze opvatting?
7. Klopt het dat er een aanzienlijk financieel tekort is in 2011?
8. Klopt het dat het bedrag van het financiële tekort rond de € 10 mln. ligt?
9. Kunt u aangeven welk deel van dit tekort een structureel karakter heeft?
10.Heeft het college maatregelen genomen om de tekorten te dekken?
11.Heeft het college de raad betrokken bij haar afwegingen?
12.Klopt het dat de risico’s voor 2012 nog niet geheel zijn ingevuld?
13.Deelt het college de opvatting van de gemeentesecretaris dat de raad een kaderstellend debat hierover moet voeren?
14.Kunt u de raad alle relevante (ook ambtelijke) informatie verschaffen als basis om dit debat te voeren?"

Lees meer over:

PvdA kadernota sgp d66 cu GroenLinks vsp
Deel dit bericht met je vrienden!