zaterdag 22 januari 2022

Alles over Dordrecht

Jaarverslag en Jaarrekening 2010

27 april 2011

DORDRECHT - Negatief jaarresultaat 2010

De financiële voorspoed die Dordrecht lang heeft gekend is door de economische omstandigheden voorbij. De Jaarrekening 2010 laat zien dat Dordrecht, net als veel andere gemeenten in financieel zwaar weer zit. Het tekort over 2010 bedraagt € 1,5 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit tekort bij te passen uit de algemene reserve van de gemeente. Die algemene reserve bedraagt dan nog € 29 miljoen.

De verwachtingen voor komende jaren zijn volgens het college niet gunstiger. Door marktontwikkelingen zakt het weerstandsvermogen van de gemeente onder de vastgestelde norm. Deze norm houdt in dat er ten minste net zoveel aan algemene reserve beschikbaar dient te zijn als de gemeente aan financiële risico’s heeft uitstaan.  De belangrijkste oorzaak van de daling onder de norm is de gedaalde reservepositie van het Grondbedrijf. Door verslechterd resultaat uit grondexploitaties moest het Grondbedrijf in 2010 een verlies van bijna € 12 miljoen in de boeken opnemen.

Perspectief
Dordrecht werkt al enige tijd aan het opvangen van de economische zware tijden en stuurt al actief bij. Bijvoorbeeld door de realisatie van de Brede Doorlichting (voorstellen om efficiënter te werken) en door minder externen in te huren. Gezien het financieel perspectief voor de komende jaren is een verdere aanscherping van het financieel beleid en het heroverwegen van eerder gemaakte keuzes noodzakelijk.

Daarbij denkt het college onder andere aan:
• een voorstel om de financiële positie van het grondbedrijf te verbeteren.
• het doorlichten van de strategische investeringsreserve, de 13 grote projecten en de overige reserves.

In de kadernota 2012 - die op 28 juni in de raad wordt behandeld - zullen concrete voorstellen worden gedaan en zal een financieel perspectief voor de langere termijn worden geschetst.

Proces
Het college van burgemeester en wethouders heeft het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 vastgesteld. In het jaarverslag ligt de nadruk op de inhoudelijke voortgang van plannen en ambities, in de jaarrekening ligt het accent op de financiële verantwoording.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring en een rechtmatigheidsverklaring afgegeven bij de gemeentelijke jaarrekening. Hiermee verklaart de accountant dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van de gemeente en dat de gemeente de wet- en regelgeving goed naleeft in de uitvoering van de gemeentelijke taken. De gemeenteraad behandelt het jaarverslag op 31 mei.

Lees meer over:

proces jaarresultaat
Deel dit bericht met je vrienden!