donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Stichting Reformatie Instituut Dordrecht bezorgd over toekomst Hofkwartier

7 april 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De onderstaande brief heeft Stichting Reformatie Instituut Dordrecht vandaag verzonden aan het College van B&W:

"Gelet op de ontwikkelingen rondom het Hofkwartier en de besluiten die gemeenteraad in april 2011 hierover hoopt te nemen wil het bestuur van de Stichting Reformatie Instituut Dordrecht u het volgende meegeven.

De Nota van het Programmabureau Binnenstad d.d. 4 mei 2004 bepaalde over het Hofkwartier het volgende: “Het Hofkwartier wordt het cultuurhistorische hart van Dordrecht, waar de cultuurgeschiedenis van Dordrecht wordt verzameld, overgedragen en ontwikkeld door en voor bewoners, bedrijven, studenten en bezoekers. Het Hofkwartier is de plek waar de geschiedenis van Dordrecht op het gebied van religie, staat en taal tot leven moet komen en beleefd moet worden door de bijzondere combinatie van cultuur, historie en wetenschap. [...] Belangrijk is ook de ontwikkeling van de wetenschap of bijzonder hoger onderwijs. Op deze wijze wordt het Hofkwartier een internationaal centrum voor ontmoeting en een broedplaats voor ideeën en reflectie. [...]” 

In de vorige collegeperioden zijn er serieuze inspanningen verricht om bovenstaande visie op het Hofkwartier daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en de voorgestane ambitie te realiseren. Het belang van Dordrecht als bakermat van staat, taal en religie werd college- en raadsbreed steeds meer ingezien. Het Hofkwartier moest hét project worden om het belang dat het college hieraan hechtte concreet tot uitdrukking te brengen. Een integrale en samenhangende ontwikkeling van het Hofkwartier, waarin de verschillende functies gefaseerd hun plek zouden kunnen krijgen, inclusief het herbestemmen van de Statenschool, was het uitgangspunt van de plannen.

Nog op 3 november 2009 publiceerde het toenmalige college een persbericht waarin ze aankondigde dat “Erfgoedcentrum DiEP in het voorjaar van 2013 verhuist naar het Hofkwartier en daarbij een flink deel van het archief gaat digitaliseren. Hierdoor ontstaat een van de meest vooruitstrevende erfgoedcentra van Nederland.(…) DiEP gaat zich vestigen in de huidige Statenschool, Hofstraat 3 en Hof 5 tot en met 13. Met deze stap denken burgemeester en wethouders met DiEP een regionaal en nationaal toongevend erfgoedcentrum neer te zetten met ongeveer 1350 vierkante meter expositieruimte voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen.

Hieronder bevindt zich een permanente tentoonstelling op (internationaal) niveau over de periode 1572-1619, waarin Dordrecht de bakermat was van staat en religie. Door het ontwikkelen van een digitaal e-depot en de daarbij behorende geavanceerde website en digitale studiezaal neemt DiEP in Nederland een koploperfunctie in. DiEP verwacht structureel 40.000 bezoekers per jaar te trekken naar het erfgoedcentrum en de tentoonstelling 1572-1619. In jaren met grote tentoonstellingen, zoals het afgelopen jaar de Calvijntentoonstellingen, kan dat aantal flink oplopen.” 

De plannen van de toenmalige colleges sloten goed aan bij de missie en visie van het Reformatie Instituut Dordrecht. Gaandeweg zagen we een belangrijke doelstelling van onze stichting, namelijk het oprichten en in stand houden van een expertisecentrum op het gebied van de reformatie meer en meer verwezenlijkt worden. Met een aantal collegeleden, medewerkers van de ambtelijke organisatie en met de directie van DiEP hebben we hierover meerdere malen constructief overlegd. Deze besprekingen gaven ons de hoop dat Dordrecht zich - terecht - daadwerkelijk ging profileren door haar schatten uit de geschiedenis van staat en religie te gelde te maken. De succesvolle gebeurtenissen als de Calvijnherdenking- en tentoonstelling, de presentatie van de Herziene Statenvertaling en de Nationale Synode, die Dordrecht op de kaart hebben gezet, waren voor ons de hoopvolle voortekenen dat het nu toch echt ging gebeuren in Dordrecht.

Met de komst van het nieuwe college lijkt een breuk met de voorgaande beleidsplannen te zijn ingezet. De planvorming rond het Hofkwartier is een impasse terecht gekomen en wat ons veel meer heeft verontrust, de oorspronkelijk voorgestane integrale ontwikkeling van het Hofkwartier, inclusief de Statenschool en de Kunstkerk wordt door uw college niet meer voorgestaan. We hebben kunnen vernemen dat  uw college aan de gemeenteraad voorstelt om de huidige basisschoolfunctie van de Statenschool te handhaven en de Kunstkerk te verkopen. Wij zijn ervan overtuigd dat Dordrecht met dergelijke voorstellen nationaal, maar ook internationaal de boot zal gaan missen.

Hoe denkt uw college nu serieus werk te gaan maken van het voorbereiden van onze stad op een aantal grote historische herdenkingen (2017 herdenking 500 jaar Reformatie; 2018 herdenking 400 jaar Synode van Dordrecht? Juist de stad Dordrecht zou bij deze events, die landelijk en internationaal in de schijnwerpers komen te staan, een sleutelrol moeten vervullen. De spotlights zullen worden gericht op Dordrecht en aan een breed publiek zal iets getoond moeten worden. Hiervoor moet voldoende fysieke ruimte beschikbaar zijn.

Niet alleen voor deze gebeurtenissen, maar ook om structureel invulling te kunnen geven aan de oorspronkelijke doelstellingen heeft een afgeslankt Hofkwartier onvoldoende ruimte te bieden. Het voorstel om de Statenschool als basisschool te laten voortbestaan en de Kunstkerk in de verkoop te zetten doen wat ons betreft op een onomkeerbare wijze afbreuk aan het beleid om het Hofkwartier te laten zijn wat het al jaren had moeten zijn, namelijk  ‘de plek waar de geschiedenis van Dordrecht op het gebied van religie, staat en taal tot leven moet komen en beleefd moet worden door de bijzondere combinatie van cultuur, historie en wetenschap’. Wij roepen uw college op om op de eerder genomen besluiten terug te komen. Onze prachtige stad is het meer dan waard. Uiteraard zijn wij bereid met u hierover het gesprek aan te gaan.

Wij verzoeken u onze stichting als belanghebbende te beschouwen, zodat wij bij inspraak in de toekomst betrokken worden."

Stichting Reformatie Instituut Dordrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!