Alles over Dordrecht...
21mrt 2011

Plechtigheid rond namen vergaderzalen gemeente Dordrecht 12 april

DORDRECHT – Burgemeester Arno Brok en Pieter Verhoeve van de fractie Christenunie/SGP zullen samen op dinsdag 12 april een beeld onthullen in vergaderzaal 1 van het Stadskantoor. Daarmee wordt dan de Johan de Wittzaal een feit, alhoewel de naam al aan de zaal is gegeven.

Pieter Verhoeve is historicus en advocaat. Daarmee schreef hij een voorstel dat de steun kreeg van de gehele gemeenteraad om geschiedenis meer zichtbaar te maken.

Om 19.15 uur begint de plechtigheid.

 

Achtergrond informatie:.

 

 

Twaalf vergaderzalen in het Stadskantoor krijgen een naam van iemand uit het politieke verleden.

De laatste wisseling in de namenlijst gebeurde in VVD-kring: De naam van oud-VVD-wethouder Liane Roemers in plaats van van oud-minister Gijs van Aardenne. Op 4 februari  2011 wordt de oude vergaderzaal van de Kamer van Koophandel naar Van Aardenne genoemd.

 

Historicus Pieter Verhoeve heeft het voorstel geschreven. Hij heeft  op basis van reacties zijn eerste voorstel aangepast om maximaal draagvlak te krijgen in politiek Dordrecht.  Zo zorgt de historische specialist van de Christenunie/SGP ervoor dat de naam van de eerste vrouwelijke wethouder in de stad, mevrouw Smit – Pieters – een plek krijgt in het collectief geheugen.

Verhoeve, die eerder met collega Wouter van der Spoel  van de PvdA de historie van Huis ter Merwede terug kreeg in de stad, is blij met het resultaat.  

Dit betekent dat Johan de Witt, Jacob Cats en latere politici als Verbrugh (GPV) en Wijnie Jabaaij (PvdA) officieel vernoemd zullen worden.  ,,De verwachting is dat nog deze maand het voorstel officieel goedgekeurd wordt de gemeenteraad, zodat na rond de jaarwisseling de realisatie plaats kan vinden,” aldus Pieter Verhoeve. In de commissievergadering ging Beter Voor Dordt nog niet mee, want de naamgeving van de twaalf zalen zou teveel geld kosten. De overige fracties in de gemeenteraad benadrukten echter dat de kosten nihil zijn en passen binnen het

budget van de griffie. Pieter Verhoeve hoopt dat Beter voor Dordt (BVD) na intern overleg nog steun wil geven aan dit historische voorstel. Zijn reactie: ,,Want wat kosten nu 12 naamplaatjes?”

Erfgoedcentrum DiEP dat de Dordtse historische kalender mogelijk maakt, heeft ook positief gereageerd.


namenlijst

Vergaderkamer 1: 'Johan de Witt


(1625-1672) Wellicht de beroemdste Dordtse politicus ooit. Op het moment dat de Republiek der

Zeven Verenigde Nederlanden een van de machtigste landen ter wereld was, leidde De Witt in zijn

hoedanigheid als raadpensionaris van Holland jarenlang ons land, Bovendien befaamd jurist en

wiskundige,

Vergaderkamer 2: 'Jacob Catskamer5

(1577-1660) Jacob Cats was niet alleen een bekend dichter, maar vooral een vooraanstaand

politicus in de zeventiende eeuw, In die hoedanigheid was hij raadpensionaris van Dordrecht tussen

1623 en 1636 en woonde hij in de Hoge Nieuwstraat, Zijn functie was vergelijkbaar met die van de

huidige gemeentesecretaris, al was de raadpensionaris ook politiek actief als woordvoerder van de stad

op de Statenvergadering,

Vergaderkamer 3: "Hugo Muys van Holykamer9

(X 1626) Werd in 1599 schout van Dordrecht. Statenlid, burgemeester van Dordrecht en lid van

de Raad van State. Was tijdens de Nationale Synode van Dordrecht de voornaamste politieke

vertegenwoordiger en nam actief deel aan de beraadslagingen. Bedankte tijdens de 180e en laatste

zitting uit naam van de politiek de synodeleden dat ze de waarheid en broederlijke liefde nastreefden.

Vergaderkamer 4: 'Conielis van Beverenkamer'

(1591-1663) Afstammeling uit beroemde regentenfamilie. Was vijf maal burgemeester van

Dordrecht daarnaast gecommiteerde bij de Staten-Generaal, curator van de Academie in Leiden en

van staatswege opvoeder van prins Willem IE. Was verder actief in het waterschap en gezien lid van

een dichterskring.

Vergaderkamer 5: 'Adriaan van Blijenburgkamer5

(1532-1582) Adriaan van Blijenburg werd in 1572 de eerste nieuwe burgemeester van Dordrecht na

de machtsomwenteling in 1572 toen de stad voor Oranje koos. Van Blijenburg had in het diepste

geheim met Willem van Oranje de geweldloze coup voorbereid. Schreef de Eerste Vrije

Statenvergadering uit. Deze vergadering - gehouden in het Hof- wordt door historici gezien als het

geboortemoment van Nederland als onafhankelijk land.

Vergaderkamer 6: 'Simon Marinus Hugo van Gijnkamer'

(1848-1937) Lid van de Tweede Kamer voor de liberalen, gemeenteraadslid en actief in het

maatschappelijk leven. Hij richtte samen met zijn echtgenote School Doelesteyn op en is actief in de

Vrijmetselarij (was onder andere Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren). In 1928 benoemd tot

ereburger vanwege zijn strijd voor de Dordtse Zeehaven.

Vergaderkamer 7: 'Pieter Leonard de Gaay Fortmankamer"

(1875-19?) Burgemeester van Dordrecht tussen 1923 en 1937. Gaf in die zin leiding aan

Dordrecht in crisistijd. Was betrokken bij de opleving van christelijke politiek in de jaren f30. Samen

met zijn vrouw actiefin de liefdadigheid. Schreef het eerste jubileumboek van Jubah

Vergaderkamer 8: 'Burgemeester Jacob Bleekerkamer'

(1885-1963) Burgemeester van Dordrecht in oorlogstijd. Verhoedde door strategisch optreden

mogelijk een bombardement van de binnenstad. Partijloos, Werd in 1943 door de bezetter ontslagen en

kwam in de meidagen 1945 terug en wist de politieke verhouding snel te normaliseren. Postuum tot

ereburger benoemd.

Vergaderkamer 9: 'J.M. Smits-Pieterskamer5

?? Eerste vrouwelijke wethouder van Dordrecht. Onder protest van de ARP werd de

socialiste benoemd in 1935.

Vergaderkamer 10: 'Bart Verbrughkamer*

(1916-2003) Tussen 1971 en 1981 Tweede Kamerlid, fractievoorzitter en lijsttrekker van de GPV

(later opgegaan in de Christenunie)* Partij-ideoloog. De scheikundige was adjunct-directeur van de

Dordtse HTS, Woonde 45 jaar onafgebroken aan de Oranjelaan 97,

Vergaderkamer 11: 'Liane Roemers – de Jong (VVD)

Op aangeven van de  VVD-fractie  werd besloten om oud-minister Gijs van Aardenne alleen te vernoemen met de oude vergaderzaal van de Kamer van koophandel aan de Groenmarkt en werd de suggestie overgenomen om de jong overleden wethouder, raadslid, statatenlid Liane Roemers de Jong (VVD) te vernoemen. Zij behoorde in de stad tot de sociaal-liberale stroming.

Vergaderkamer 12: 'Wijnle Jabaaijkamer'

(1939-1995) PvdA-Tweede Kamerlid uit Dordrecht met een toegankelijke stijl. Onorthodoxe en

kleurrijke vrouw, die zich vooral in voor vrouwenemancipatie en minderheden inzette.

Fractiewoordvoerster Antilliaanse zaken, die geliefd was op de Antillen, Moeder van de schrijver

Ronald Giphart.


Historische achtergrond voorstel Pieter Verhoeve (Christenunie/SGP):

De vergadervleugel van het Stadskantoor is recent vernieuwd. Per 1 september 2009 heeft de

gemeenteraad van Dordrecht het gerenoveerde vergadercentrum in gebruik genomen. De fractie

ChristenUnie-SGP stelt zich op het standpunt dat deze verbouwing geslaagd te noemen is. Evenwel is

de fractie van mening dat middels een goedkope ingreep er subtiel en duurzaam aandacht gevestigd

kan en moet worden voor lokale geschiedenis.

De fractie stelt voor dat elk van de 12 vergaderzalen in de nieuwe vergadervleugel van het

Stadskantoor vernoemd wordt naar een belanjpijk Dordts historisch figuur, welke in het publieke

leven van de stad of zelfs nationaal een grote rol heeft gespeeld. Inspiratie voor de onderstaande lijst is

onder meer gevonden in de Historische Kalender van Erfgoedcentrum DiEP9 de serie 'Geschiedenis

van Dordrecht' (Hilversum Verloren) en het recent uitgebrachte boekje 'Burgemeesters van

Dordrecht' uit de serie 'Verhalen van Dordrecht' (Uitgeverij De Stroombaan Alblasserdam),

Het vernoemen van vergaderzalen naar prominente politici uit het verleden is niet ongebruikelijk. Zo

ïs dit onder meer doorgevoerd in de vergaderzalen van het nationale parlement in Den Haag, Middels

het vernoemen van vergaderzalen ligt er voor het gemeentebestuur een open kans tot in lengte van

jaren de gebruikers en bezoekers van de vergadervleugel aan de Dordtse geschiedenis te herinneren,

Verantwoording

Dordrecht profileert zich in haar stadsmarketing als 'Stad van het Begin', Dordrecht vormde namelijk

de voedingsbodem en het decor van twee baanbrekende gebeurtenissen. Voor het vormgeven van het

staatsvonningsproces? alsmede van de culturele m religieuze identiteit van Nederland waren immers

de Eerste Vrije Statenvergadering (1572) en de Dordtse Synode (1618/1619) van eminent belang. In

onderstaande groslijst is het accent van de naamgeving op deze periode gelegd. Bijkomend voordeel is

dat de te noemen namen uit de vroegmoderne tijd minder politiek gekleurd zijn en derhalve sneller een

verbindend karakter hebben.

Tegelijkertijd dient een vemoemingsvoorstel naar de visie van de fractie ChristenUnie-SGP recht te

doen aan de volle lengte van de historische tijdlijn enerzijds en de breedte van het politieke spectrum

anderzijds. Daarom is er bewust van elke politieke hoofdstroming - de christelijke, de liberale en de

socialistische - tenminste een tweetal namen opgenomen. Ook bevat de thans voorgestelde lijst

mensen uit diverse tijdvakken en geledingen.

 
 Deel dit bericht met je vrienden!