Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Verwijtbaar afbreken inburgeren kost geld in Dordrecht en regio

9 maart 2011

DORDRECHT - Wie gaat inburgeren en zich vaak niet aan de afspraken houdt, moet zelf de kosten gaan dragen.

De Drechtraad nam met meerderheid van stemmen dit voorstel van de VVD aan.


Persbericht Drechtraad:
Het wijzigingsbesluit Verordening Inburgering zorgde voor discussie. De maatregel heeft betrekking op relatief kwetsbare burgers werd daarom kritisch beoordeeld door de leden van de Drechtraad.

Vragen die aan bod kwamen waren “Is het noodzakelijk om de Rijksbezuiniging op inburgering 1 op 1 door te voeren in het regionale beleid?” “Krijgen de juiste groepen voorrang op inburgeringtrajecten?” en “Welke sancties worden opgelegd bij het voortijdig beëindigen van het traject?” Een amendement van de regionale VVD-fractie over de terugvordering van gemaakte cursuskosten werd aangenomen. De Drechtraad stemde daarop in met de gewijzigde verordening. PvdA en GroenLinks lieten aantekenen dat zij tegen de wijziging van de verordening hebben gestemd.


VVD bericht
Tijdens de Drechtraad heeft de regionale VVD-fractie een amendement op het wijzigingsbesluit Verordening Inburgering ingediend. Met dit amendement wordt geregeld dat de kosten van het inburgeringstraject worden teruggevorderd indien er sprake is van herhaaldelijk verwijtbaar gedrag waardoor het inburgeringstraject vroegtijdig wordt afgebroken.

Het budget dat binnen de Drechtsteden beschikbaar is voor inburgeringstrajecten zal als gevolg van rijksbezuinigingen de komende jaren fors afnemen. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn om alle inburgeraars van een traject te voorzien. Het Drechtstedenbestuur kiest er daarom voor om met name in te zetten op inburgeringstrajecten in combinatie met (toeleiding tot) arbeidsparticipatie. De regionale VVD-fractie ondersteunt het bestuur in deze integrale benadering: het spreken van de Nederlandse taal helpt de positie van de inburgeraar op de arbeidsmarkt te verbeteren. Andersom geldt ook dat werk en het omgaan met collega's helpt de Nederlandse taal sneller en beter te leren spreken.

De kosten van het inburgeringstraject zijn hoog en worden grotendeels betaald uit gemeenschapsgeld. De VVD kan zich daarom vinden in het voorstel van het Drechtstedenbestuur om de sancties voor onwillige inburgeraars steviger te maken. Het spreken van de Nederlandse taal is wat de VVD betreft een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving: inburgering is dan ook niet vrijblijvend!

De VVD vindt dat de investering van de samenleving in de inburgeraar zo effectief mogelijk moet zijn. Wie start met een inburgeringstraject, maakt dit ook af. Het oorspronkelijke voorstel van het Drechtstedenbestuur bood teveel ruimte om van dit beginsel af te wijken. VVD burgerraadslid Marc Bevers heeft daarom een amendement opgesteld waarmee dit strakker wordt geregeld.

Bij het vaststellen van de verwijtbaarheid van het gedrag van de inburgeraar is en blijft een zorgvuldige afweging (hoor en wederhoor) een vereiste. Maar als er dan wordt vastgesteld dat er sprake is van het verwijtbaar afbreken van het inburgeringstraject, dan moet dit altijd leiden tot terugvordering. Het geld dat hiermee wordt teruggehaald kan dan worden ingezet voor de inburgeraar die wél bereid is om zich maximaal in te zetten.

Het amendement is tijdens de Drechtraad van 8 maart ingediend en verdedigd door regiofractievoorzitter Joanneke van Benthem en is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Deel dit bericht met je vrienden!