zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

GroenLinks Dordrecht stelt vragen over verkoop van kunstkerk

12 februari 2011

DORDRECHT -GroenLinks Dordrecht is tegen de verkoop van de Kunstkerk aan de Museumstraat. De partij heeft daarom het college van burgemeester en wethouders een eigen visie gestuurd met een serie vragen.

Daarbij gaat het niet alleen om de toekomst van de Kunstkerk, maar ook om concerten in de stad, waarvoor vroeger plek was in het Hof.

GroenLinks schrijft;

Geacht College,
Meerdere mensen en groeperingen in Dordrecht hebben ons benaderd om hun teleurstelling
en ontstemming kenbaar te maken over het voornemen om de Kunstkerk te verkopen en de
aktiviteiten die daar plaatsvinden te verplaatsen naar een zaal van het museum.
Het is de fractie van GroenLinks duidelijk dat om meerdere redenen, en niet in het minst om
de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren, is gekozen voor deze oplossing. Ook de wens en
noodzaak om ons prachtige Museum optimaal te benutten en financieel gezond te laten
draaien, zal zeker meespelen.
De fractie van GroenLinks kan zich echter niet vinden in uw aanpak. Ik wil dat graag
toelichten.
Geschiedenis
Jarenlang heeft de Statenzaal in het Hofcomplex gefungeerd als podium voor professionele
kamermuziek. De toenmalige Stichting het Hof heeft met grote inzet gezorgd voor een
concertenreeks die door veel Dordtenaren werd gewaardeerd om de hoge kwaliteit van het
gebodene en de sfeer. Er leefde in die tijd zeker ook wensen omtrent een echte professionele
concertzaal maar nogmaals de kwaliteit van de Statenzaal was redelijk, en de akoestiek van de
zaal was goed .
Ongeveer drieëneenhalf jaar geleden, toen de plannen omtrent het Hofkwartier steeds meer
vorm kregen, werd duidelijk dat de Concerten in de Statenzaal geen voortgang meer konden
vinden. De enige professionele concertzaal in Dordrecht, een stad met 120.000 inwoners en
gelegen in een regio met in totaal 260.000 bewoners, werd opgeofferd om de ambitieuze
plannen voor het gehele Hofkwartier te realiseren. Dit was niet alleen een groot verlies voor
de trouwe bezoekers van de concerten, de muziekliefhebbers maar ook voor de vrijwillige
medewerkers van Stichting het Hof . Zij zijn er immers in geslaagd gedurende een reeks van
jaren, een prachtig en uitnodigend concertprogramma te bieden.
Gelukkig kwam als alternatief de Kunstkerk in beeld. Eerlijk gezegd niet en vooral om de
muziekliefhebbers tegemoet te komen maar.. omdat de beoogde ontwikkeling van de
Kunstkerk als spraakmakend cultureel centrum niet van de grond kwam. ( Je kunt je hierbij
oprecht afvragen of was voorzien in een realistisch ondernemingsplan en of er een gedegen
marktonderzoek omtrent de behoeft aan een dergelijke voorziening had plaatsgevonden).
Enfin, een vijftal enthousiaste mensen, waarbij ook een aantal mensen die zich voordien
hadden ingezet voor het concertprogramma in het Hof, zetten zich in voor de opbouw van de
Kunstkerk als interessant en toonaangevend muziekpodium. De landelijk bekende
muziekpromotor Melchior Huurdeman, sinds een halfjaar ook de nieuwe presentator van
Vrije Geluiden VPRO op zondagmorgen, werd hierbij betrokken als promotor. Hij moest
een kwaliteitsimpuls geven in samenwerking met de diverse programmamakers zoals ToBe,
DKG. en de St. Bijzondere concerten in het Hof.
Met gezamenlijke inzet is men erin geslaagd om in 3 jaar tijd opnieuw een goed
muziekpodium op poten te zetten dat kwaliteit levert en voldoende bezoekers trekt.
Naast de genoemde concerten wordt de Kunstkerk ook met succes benut voor vele andere
evenementen waaronder de Literaire avonden van Perspectief, de bibliotheek van A tot Z en
boekhandel de Bengel.
De actualiteit.
Helaas, de geschiedenis herhaalt zich, opnieuw moeten de concerten uitwijken naar een ander
locatie, een zaal van het Dordts museum.
Alvorens ons tot u te richten, hebben wij ons laten informeren door deskundigen op het
gebied van (kamer)muziek. Zij hebben ons overtuigd dat de zaal in het museum, ook met de
beoogde akoestische aanpassingen, nooit geschikt zal zijn voor kwaliteitsconcerten .
Daarbij gaven zij aan dat het ook om andere redenen niet handig is om de concerten in de
Kunstkerk te stoppen omdat de Kunstkerk (=Dordrecht) inmiddels in den lande naam heeft
verworven als mooie en sfeervolle plek voor concerten. Het gaat daarbij niet alleen om de
kamermuziek maar ook om Jazz, wereldmuziek en mengvormen van deze drie.
In alle discussies over het waarom wordt naar voren gebracht dat in de toekomst mogelijk het
Energiehuis in aanmerking komt voor het uitvoeren van concerten. GRL zegt, laten we dat
san tegen die tijd bezien als het Energiehuis is gerealiseerd, vooral omdat de totstandkoming
van het energiehuis nog vele jaren vraagt.
Als laatste krijgen wij de indruk dat er in Dordrecht vanuit de gemeente geen helder beleid en
geen uitgesproken visie is op het terrein van de professionele muziek.
Het lijkt erop dat er met willekeur wordt omgegaan met de wensen en behoeften van de
muziekbeoefenaars- en liefhebbers en dat kan toch niet de bedoeling zijn.
We verwachten dat hieraan in de nieuwe cultuurvisie, in wording, voldoende aandacht wordt
besteed.
We zien nu dat Dordtenaren uitwijken naar de Doelen, de Anton Philipszaal en het
Concertgebouw om te genieten van een concert. Dat is prima als het een aanvulling is op dat
wat valt te genieten in de eigen stad maar het is jammer als het daarvoor in de plaats komt,
bij het ontbreken van een kwalitatief aanbod in de eigen stad.

Wij vragen u:
1 Bent u het met GroenLinks eens dat er met de belangen en wensen van muziekliefhebbers
nogal willekeurig wordt omgegaan
2. Bent u met GRL van mening dat een heldere visie en een consistent beleid op dit terrein
noodzakelijk is
3 Bent u bereid verder onderzoek te (laten) doen wb. de (on)geschiktheid van de zaal in het
Dordts Museum om concerten te doen plaatsvinden
4 Vindt u ook dat, als blijkt dat de zaal in het Dordts museum niet geschikt blijkt als
concertzaal de verkoop van de Kunstkerk, op dit moment, prematuur is en niet moet
doorgaan
5 Als u het met ons eens bent, bent u dan bereid om de Kunstkerk open te houden totdat het
Energiehuis is gerealiseerd
6 Bent u bereid om met de werkgroep Kunstkerk en de programmamakers in gesprek te gaan
over deze en mogelijk andere oplossingen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
namens de fractie van GroenLinks
Mary Ruisch.

Deel dit bericht met je vrienden!