Monday 20 September 2021

Alles over Dordrecht

Reactie van VVD Dordrecht op onderzoek van Universiteit Wageningen

26 februari 2010

DORDRECHT -De VVD Dordrecht zou volgens de universiteit Wageningen niet groen zijn. De campagneleiding van de Dordtse  afdeling ziet dat anders. Een commentaar:

Dordrecht = Duurzaam!

De VVD is voorstander van een duurzame economische ontwikkeling. Energiebesparing, vermindering CO2-uitstoot, meer duurzaam opgewekte energie zijn belangrijke thema's. Door duidelijke grenzen te stellen aan energieverbruik, materiaalgebruik en emissies kan de overheid duurzame ontwikkeling stimuleren. Het initiatief hiertoe komt vooral vanuit "Europa" maar dat neemt niet weg, dat ook de gemeente een steentje bij moet dragen.

De regionale/lokale overheid kan binnen dit kader een stimulerende rol spelen door actief samen te werken met het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties. Via onderwijs / natuur- en milieueducatie moet de jeugd erbij betrokken worden. De VVD wil concrete, innovatieve projecten, die rendement opleveren stimuleren.

De gemeente kan actief meewerken aan de introductie van alternatieve energiedragers in het vervoer ("groen" gas, aardgas, biodiesel, elektriciteit) door de opzet van voldoende vulstations versneld te faciliteren. Alleen dan zal de automobilist bereid zijn de overstap maken.

Bevordering van warmtekrachtkoppeling en benutting van rest- en aard-warmte bieden ook interessante perspectieven.

De gemeente kan het goede voorbeeld geven door eigen voertuigen op alternatieve brandstoffen te laten rijden. Ook een op duurzaamheid gericht inkoopbeleid helpt. Hier geldt wel: let op het rendement!

Een stijgende zeespiegel vormt ook voor Dordrecht een bedreiging. Actief beleid, bijvoorbeeld op het gebied van "waterbestendig" bouwen, is hier-voor noodzakelijk. Dordrecht zal in de regio een voortrekkersrol moeten vervullen om voldoende overloopgebieden te realiseren. Dit om te voor-komen dat woonwijken en binnensteden, zoals die van Dordrecht, worden overstroomd.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!