Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Voortgang aanpak huisvesting arbeidsmigranten

24 februari 2010

DORDRECHT - Het college geeft de gemeenteraad twee maal per jaar informatie over de voortgang op het gebied van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten en het tegengaan van illegale kamerverhuur.
In de raadsinformatiebrief van februari 2010 constateert het college voortgang op het gebied van regelgeving en communicatie.


Regelgeving
In de Huisvestingsverordening zijn regels opgenomen om een vergunning voor kamerverhuur te weigeren en in te trekken. De nieuwe regels zijn op 1 januari 2010 ingegaan.
In procedure is een wijziging van alle bestemmingsplannen. Het begrip wonen wordt in alle bestemmingsplannen op dezelfde manier gedefinieerd. Binnen die regelgeving kan de gemeente kamerverhuur toestaan. De gemeente beoordeelt nu de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp bestemmingsplan.
Sinds 1 januari 2010 past de gemeente bij het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor kamergewijze verhuur een openbare voorbereidingsprocedure toe volgens artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag van een vergunning wordt gepubliceerd en omwonenden kunnen een zienswijze indienen vóór de gemeente de aanvraag beoordeelt.
De beleidsregels v oor goed verhuurderschap zijn ingezet in drie gevallen van overlast. De projectmanager overlastgevende panden en wijkagenten hebben gesprekken gevoerd met de eigenaren van de panden. Het lijkt er op dat de gemeente en de politie een effectief instrument in handen hebben dat in het uiterste geval kan leiden tot het intrekken van de vergunning voor kamerverhuur.

Opmerkelijk is dat het aantal panden in de handhaving is afgenomen, voor het eerst in twee jaar. Het aantal vergunningen stijgt; van 151 op 1 juli 2009 naar 180 op 1 januari 2010. Sinds de start van de handhaving in 2008 zijn bij 176 panden de illegale activiteiten gestaakt of de milieudienst heeft bij inspectie geen illegale kamerverhuur geconstateerd. Het aantal panden waar de milieudienst nog niet heeft geïnspecteerd is flink gestegen. De doorlooptijd van de handhaving blijft een punt van aandacht.

Communicatie
De gemeente werkt aan folders voor huurders, omwonenden en verhuurders. Een folder over inspecties van kamerverhuurpanden wordt al succesvol toegepast. Er is een proefversie gemaakt in het Nederlands en Pools; de folder wordt nu vertaald in andere relevante talen. In kamerverhuurpanden wordt een poster opgehangen met tips over goed samenleven. Binnenkort wordt een burenboekje verspreid waarin meer uitgebreide informatie staat over regels voor het prettig samenleven van verschillende groepen.
De gemeente werkt aan een voorstel voor een virtueel informatiepunt voor arbeidsmigranten.

Aandachtspunten
Voor de eerste helft van 2010 zijn de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten en het tegengaan van illegale kamerverhuur:

Handhaving op illegale situaties.
Periodieke controle op vergunde panden.
Informatie aan omwonenden, verhuurders, huurders.
Versterken samenwerking met andere overheden.
Contact met werkgevers en bemiddelaars.
Aanpassing bestemmingsplannen.
Opstellen beleidsregels rond de gewijzigde Huisvestingsverordening.

Deel dit bericht met je vrienden!