Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt stelt kritische vragen over funderingsonderzoek museum

24 november 2009

DORDRECHT -  Beter voor Dordt stelt kritische vragen over funderingsonderzoek museum.

Naar aanleiding van een rondleiding door het Dordrechts museum, de intussen geconstateerde problemen m.b.t. de fundering van o.a. de Berckepoort en Kunstmin en de begrotingsbehandeling heeft Beter voor Dordt gevraagd om een nadere toelichting naar de staat van de fundering van het museum en de uitgevoerde onderzoeken.

De fractie ontving vorige week het door ingenieursbureau Zonneveld uitgevoerde onderzoek  uit 2007 m.b.t. de verbouwing en nieuwbouw van het Dordrechts museum.

Het bleek dat het toegezonden rapport van ingenieursbureau Zonneveld bv een constructieontwerp uit 2007 is en dus geen uitvoeringsplan of besteksplan.
Het onderstaande is derhalve gebaseerd op de mogelijk achterhaalde ontwerpconstructietekeningen. Op basis van de beschikbare informatie en na overleg met hun adviseurs legt Beter voor Dordt het college van B&W de volgende vragen voor:

1.   Is er recentere informatie beschikbaar met betrekking tot de funderingsconstructie van de bestaande bebouwing en van de nieuwbouw? Zo ja kunt u deze ter beschikking stellen?

Bestaande bebouwing

De bestaande bebouwing heeft volgens het rapport van ingenieursbureau
Zonneveld een fundering op staal (dus geen paalfundering).

2.   Op basis waarvan is de conclusie getrokken dat het hier gaat om een fundering op staal?

3.   Is er een funderingsonderzoek uitgevoerd volgens het funderingsonderzoeksprotocol?  Dan wel; heeft er een ontgraving plaatsgevonden van de bestaande fundering op verschillende locaties en is de aanlegbreedte van de fundering in beeld gebracht? Dit o.a. met het doel de kwaliteit van de fundering en het draagvermogen vast te kunnen stellen?

De lintvoegwaterpasmetingen laten verschilzettingen zien tot 43 cm ten opzichte van het nulpunt. Het nulpunt is het minst verzakte punt. De absolute zetting is onbekend (De absolute zetting is de zetting waarmee een gebouw in zijn geheel verzakt)
Gezien de grondboring staat het oude gebouw op verschillende lagen slappe klei.

Bekend is dat woningen/gebouwen met een fundering op staal door de bodemdaling en uitdroging van de klei-veenlagen van enkele mm tot meer dan 1,5 cm per jaar zakken. De bestaande fundering is niet in beeld gebracht. Er is wel onderzoek gedaan maar niets getekend waardoor o.a. de aanlegbreedte ook een vraagteken is.

Dit betekent naar de toekomst dat het bestaande gebouw verder zal verzakken, hoeveel is onvoorspelbaar. Hogere belastingen van het gebouw alsmede (tijdelijke) lagere grondwaterstanden onder het niveau van de aanleg van de fundering zullen het zettingsproces versnellen. Vooral bouwputten met een diepe bemaling binnen een straal van 300-500 m kunnen fataal worden.

4. Is het college zich bewust van de risico’s ten aanzien van voortgaande verzakkingen van de bestaande bouw?

5. Is er een zettingsmonitoring gedurende meerdere jaren uitgevoerd of wordt deze uitgevoerd om de huidige zetting in beeld te brengen?

Volgens de ontwerpconstructietekeningen wordt de bestrating van de beganegrondvloer verwijderd en vervangen door een 20 cm dikke betonvloer ingekast in de muren. Daar komt nog een afwerklaag van minimaal 4 cm overheen. Dit zal de fundering extra belasten waardoor extra en/of versnelde verzakkingen ontstaan.

6. Is het college zich bewust van het feit dat hier gezien het toegevoegde gewicht grote zettingen kunnen ontstaan omdat de oorspronkelijke fundering hier niet op is berekend?

Opvallend is ook dat de nieuwe lift in zijn geheel met stalen balken wordt opgevangen en dat de hele belasting hiervan overgebracht wordt op de bestaande fundering van de geveldraagmuren.  De fundering krijgt daardoor plaatselijk een puntbelasting (extra belasting) waardoor mogelijk een ongelijkmatige zetting zal ontstaan.

7. Is het college zich bewust van het feit dat hier zettingsverschillen kunnen ontstaan omdat de oorspronkelijke fundering hier niet op is berekend?

8. Wordt er rekening mee gehouden dat er alsnog een paalfundering onder de bestaande bouw moet worden aangebracht?

Algemene opmerking: In de constructie wordt nog al eens gewerkt met stalen balken. Deze balken zullen allemaal een goede brandwerende bekleding moeten krijgen.

9. Wordt naar uw mening voldoende aandacht besteed aan het brandvrij bekleden van de nieuw aan te brengen staalconstructies?

Nieuwbouw
De nieuwbouw wordt volgens de constructieontwerptekening uit 2007 wel onderheid. Voorgesteld is een nagenoeg trillingsarme heimethode.

10. Is het college zich bewust van de schade die hierdoor kan ontstaan aan de bestaande bebouwing? Zeker in een situatie waarbij de fundering van de bestaande bebouwing extra wordt belast? Is hierop tijdens de bouw gemonitord?

Opvallend is dat de nieuwbouw volgens de ontwerpconstructietekening volledig bestaat uit staal.

11. Is het college zich bewust van de mogelijke risico’s bij brand voor het gebouw, gezien de kwetsbaarheid van gebouwen met een staalconstructie?

Aandachtspunt is ook de loopbrug tussen de bestaande en nieuwe bebouwing. Verwacht mag worden dat de bestaande bouw zal blijven zakken waardoor de loopbrug en alle andere verbindingen tussen bestaand en nieuw scharnierend moeten worden uitgevoerd,waarbij rekening moet worden gehouden met een steeds grotere verschilzetting tussen de bestaande bouw en nieuwbouw.

12. Is het college zich bewust van het feit dat verschilzettingen zullen optreden en dat een loopbrug en mogelijk andere verbindingen tussen oud en nieuwbouw kwetsbare onderdelen zijn?

13. Is het bouwkundig ontwerp getoetst op de toegankelijkheidseisen?

14. Is het juist dat tijdens de bouw discussie is geweest tussen constructeur en uitvoerder m.b.t. de gebruikte palen voor de nieuwe aanbouw/toegang en zo ja op basis van welke argumenten is men tot de definitieve keuze van de funderingspalen ter plekke gekomen?

Lees meer over:

museum BVD
Deel dit bericht met je vrienden!