Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordtenaren weer positiever overde leefbaarheid van hun wijk

4 november 2009

DORDRECHT - De cijfers in de monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2009 van het Onderzoekcentrum Drechtsteden laten voor Dordrecht weer een opgaande lijn zien in de leefbaarheidscore. Bewoners van Dordrecht geven gemiddeld een 7,0 voor de leefbaarheid in hun wijk. De streefwaarde die het gemeentebestuur voor 2010 in het meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010 had opgenomen, is daarmee gehaald, net als de streefwaarde van de minimale leefbaarheidscore per wijk van 6,4. Met name op het gebied van (verkeers)overlast, verloedering en (verkeers)veiligheid blijven de scores achter bij de doelstellingen.

De leefbaarheidscore in Dordrecht (het totaal van de waardering voor de eigen woning, de woonomgeving, de veiligheid in de buurt, de voorzieningen in de buurt en de indicatorscore voor sociale samenhang) is tussen 2001 en 2009 omhoog gegaan van een 6,7 naar een 7,0. Ook diverse andere streefwaarden uit het meerjarenbeleidsprogramma 2006-2010 zijn gehaald. Zo krijgen de woonomgeving, de leefbaarheid in de buurt en de veiligheid in de buurt een rapportcijfer dat hoger is of gelijk aan de streefwaarde. Ook de zogenaamde indicatiescore vermogensdelicten is beter dan verwacht.

Gewoon Doen
Niet gehaald is een aantal scores dat te maken heeft met (verkeers)overlast, verloedering en (verkeers)veiligheid. Met de campagne Gewoon Doen die dit jaar loopt, wil het gemeentebestuur de beleving van Dordtenaren op deze onderwerpen beïnvloeden en bewoners van de stad vragen zelf ook een handje te helpen als het gaat om de zeven grootse ergernissen: bekladding, vernieling, rommel op straat, hondenpoep, stank door verkeer, geluidsoverlast door verkeer en fout parkeren.

Bij de aanpak van deze ergernissen werkt de gemeente steeds via drie lijnen: buurten fysiek op orde, gedragsbeïnvloeding en handhaving. Dat van de campagne Gewoon Doen nog geen resultaat te zien is in deze monitor, komt omdat de enquêtes zijn afgenomen op het moment dat de activiteiten net op gang kwamen. De verwachting is dat de resultaten in de volgende monitor wel zichtbaar zijn.

Dordrecht West
Naast de resultaten van de monitor op stedelijk niveau, is ook veel informatie op het wijkniveau te vinden in het rapport. Die informatie is belangrijk voor het bepalen van de inzet van de gemeente Dordrecht in de verschillende wijken. Hoewel de scores op veel indicatoren nog wel lager zijn dan het gemiddelde van de stad, laat Dordrecht West ten opzichte van twee jaar terug vooral positieve ontwikkelingen zien. De totale leefbaarheidscore is 0,1 punt gestegen naar een 6,5. Vooral dat de bewoners van Dordrecht West significant positiever naar hun eigen buurt zijn gaan kijken is opvallend. Evenzeer opvallend is dat men negatiever naar de ontwikkeling van de stad Dordrecht als geheel is gaan kijken.

Dordrecht Oost
Met uitzondering van de toekomstverwachtingen voor de stad en de buurt, scoren de inwoners van Dordrecht Oost (Sterrenburg, Dubbeldam, Stadspolders) op veel onderwerpen bovengemiddeld. De waardering voor de leefbaarheid, kwaliteit van de woning en woonomgeving, het voorzieningenniveau, de sociale samenhang in de buurt en de sfeer, is relatief groot. Inwoners van Dordrecht Oost ervaren relatief minder onveiligheid en verloedering dan inwoners uit Dordrecht West en Centrum.

Dordrecht Centrum
In het grootste deel van het Centrum (Binnenstad, Reeland, Staart) zijn de toekomstverwachtingen voor de eigen buurt positiever dan voorheen en nam de leefbaarheid toe. De negatieve cijfers voor onveiligheidsgevoelens, dreiging en vermogensdelicten in het Centrum namen toe, vooral in de schil rond het historische stadscentrum inclusief de Noordflank.

Basis
De resultaten van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid geven richting aan de invulling van leefbaarheids- en overlastprojecten in buurten en wijken. Bovendien zijn ze de basis bij de herijking van de sociale programma’s in Dordrecht West (Wielwijk, Crabbehof, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn). In het voorjaar van 2009 hebben 2.349 Dordtenaren meegedaan aan het zevende leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft ook onderzoek gedaan naar de andere Drechtstedengemeenten, die draaiden voor de derde keer mee in het onderzoek.

Deel dit bericht met je vrienden!