maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Solide begroting 2010 voor gemeente Dordrecht

30 september 2009

DORDRECHT - De begroting 2010 is om een aantal redenen bijzonder. Zo vinden in het jaar waarop deze begroting betrekking heeft de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is reden om onverminderd kracht te zetten op het uitvoeren van de (kern)ambities uit het meerjarenprogramma 2006-2010. Een tweede bijzonderheid voor deze begroting is de specifieke economische tijd waarin we verkeren. Dit vraagt van de gemeente om zowel sociaal te blijven als solide.

Sociaal zijn en blijven voor de mensen die het nodig hebben. Het beroep op de gemeente neemt toe onder andere in de vorm van een stijgend aantal bijstandsgerechtigden en een toenemend beroep op gemeentelijke vangnetregelingen. Op grond van macro economische verwachtingen is het reëel te veronderstellen dat de effecten die zich voordoen in 2009 ook te verwachten zijn in het begrotingsjaar 2010.
De recessie laat zich voelen op meerdere terreinen. Naast bovengenoemde vallen daar onder: teruglopende bouwactiviteiten en verminderde legesopbrengsten, onzekere vooruitzichten op grondexploitaties en verminderde rijksbijdragen. De recessiegevoelige posten in de begroting 2010 die dat betreffen, zijn niet aangepast. Als effecten zich voordoen en bijsturing onvoldoende mogelijk is, kan teruggevallen worden op het weerstandsvermogen van de gemeente. Zowel in de exploitatie als in de reserves zijn daar middelen voor. De risico´s zijn in de begroting zo goed mogelijk aangegeven. Omdat onzeker is hoe lang de crisis aanhoudt en niet duidelijk is wat de effecten zijn, is waakzaamheid geboden.

Het uitvoeren van projecten en activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van de economie. De uitvoeringsgerichtheid van het huidige MJP is daarbij een steun in de rug.

Het – ondanks de recessie – sluitend houden van de begroting en meerjarenraming. Anders dan bij het Rijk is voor gemeenten een sluitend perspectief de regel. De begroting 2010 voldoet daaraan. Dit is vooral te danken aan de terughoudendheid van de afgelopen jaren bij de raming van dividendinkomsten. Daarnaast is vroegtijdig gestart met het uitvoeren van een Brede Doorlichting waarmee de gemeentehuishouding ook in de toekomst solide gehouden kan worden. Die voorstellen moeten voor tien miljoen ombuiging opleveren.

Lokale lasten
Dordrecht heeft een terughoudend tarievenbeleid. De lokale lastendruk wordt grotendeels gevormd door de woonlasten. Tot de woonlasten worden gerekend de tarieven van de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Voor 2010 wordt een totale verhoging van de woonlasten van 1,1% geraamd, voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de rioolrechten.

Dordrecht is voor de 1e keer meegenomen in de vergelijking woonlasten van de 37 grootste gemeenten van Nederland (100.000+) en komt onderaan in de lijst uit. Dat betekent dat Dordrecht een relatief goedkope gemeente is om in te wonen.

Lees meer over:

begroting
Deel dit bericht met je vrienden!