woensdag 8 december 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht gaat voor meer energiebesparing

29 september 2009

DORDRECHT - Dordrecht kiest met haar energiebeleid 2009-2013 niet alleen voor actualisatie van het huidige beleid waarmee de laatste jaren al veel is bereikt. De gemeente wil een koploperspositie vervullen. Zo wordt de wenselijkheid en de vorm voor een actieve rol van de gemeente bij duurzame energie onderzocht. Het gaat daarbij om participatie in opwekking van duurzame energie en om het organiseren van inkoopkracht van duurzame energie. Dordrecht zet koers naar CO2- neutraliteit en zelfvoorziening. Om dat op termijn te kunnen bereiken, zijn in het energiebeleid 2009-2013 haalbare tussendoelen gesteld en is gekozen voor een praktische en integrale aanpak, met maatregelen die kosteneffectief en comfortverhogend zijn. Wanneer, waar en hoe is energie te besparen en hoe kan energie uit fossiele brandstoffen zo veel mogelijk worden vervangen door duurzame energie.

Koploperspositie
De huidige opwekking van duurzame energie op Dordts grondgebied is minder dan 1% van het totale energiegebruik. Dordrecht is een energie-intensieve gemeente door de sterke aanwezigheid van industrie en scheepvaart. Dit maakt Dordrecht in de toekomst relatief kwetsbaar voor fluctuaties en stijgingen in de energieprijs. Door energiebesparing en een duurzame energievoorziening versneld te realiseren en direct ten goede te laten komen aan de eigen inwoners en bedrijven, biedt Dordrecht een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven met duurzame producten en kan de concurrentiepositie ook in energie-intensieve sectoren behouden blijven. Bovendien laat Dordrecht daarmee zien dat ze, als gemeente die relatief kwetsbaar is voor klimaatverandering, ook extra verantwoordelijkheid neemt.

Continuering van het huidige beleid zou leiden tot een positie als achterblijver/middenmoter, zeker gezien de ambities van de andere 100.000-plus gemeenten. Dordrecht heeft een goede kans om een koploperspositie te vervullen. Daarom wordt de wenselijkheid en vorm onderzocht voor een actieve rol van de gemeente bij duurzame energie. Het gaat daarbij om participatie in opwekking van duurzame energie en om het organiseren van inkoopkracht van duurzame energie.

Er zijn in Dordrecht veel mogelijkheden om duurzame energie op te wekken en reststromen uit te wisselen en daarbij samen te werken met lokale partners, zoals het Da Vinci College, HVC, Eneco, Stedin (netbeheerder), Werkgeversvereniging Drechtsteden, de Dordtse Ondernemersvereniging en anderen.

Doelen en maatregelen
Energiebesparing en duurzame energie moet een logisch onderdeel van het denken en doen worden. Problemen en oplossingen van de korte termijn worden verbonden met die van de lange termijn. Doel voor 2025 is dat de helft van de energie duurzaam wordt opgewekt.

De doelen voor de periode 2009-2013 zijn om jaarlijks 3% energie te besparen en in 2013 5% van de energie duurzaam op te wekken. Met deze doelstellingen gaat Dordrecht een stap verder dan de landelijke doelstellingen van 2% energiebesparing per jaar en 20% duurzame energie in 2020.

Die doelen wil Dordrecht bereiken door:

- energiebesparing te stimuleren in de eigen gemeentelijke organisatie, bij nieuwe en bestaande woningen en kantoren, bij bedrijven van de gemeente zoals de stadsboerderij en het Energiehuis en bij verkeer en vervoer.
- afspraken te maken met woningcorporaties
- gebouwen aan te sluiten op restwarmte
- stimuleren van opwekking van duurzame energie door marktpartijen zoals een biomassacentrale (Crabbegors), windenergie (Dordtse Kil IV), biogas en decentrale opwekking door zonneboilers, zonnepanelen en mini-windturbines.

Onder voorbehoud dat de Raad instemt met het nieuwe energiebeleid heeft het rijk  subsidie toegekend om deze doelen te bereiken. Voor de uitvoering van het Energiebeleid worden reguliere middelen ingezet.

Bereikte resultaten
Het nieuwe energiebeleid dat door burgemeester en wethouders van Dordrecht is vastgesteld, is een actualisatie en intensivering van de ‘nota Klimaatbeleid gemeente Dordrecht 2004-2007’. Met de uitvoering van die nota heeft de gemeente Dordrecht in de afgelopen jaren al het nodige bereikt:

- energiebesparing in de openbare verlichting
- inkoop van groene energie
- duurzame energievoorziening op Leerpark en Stadswerven
- medewerking aan het marktinitiatief van HVC en Eneco voor toepassing van industriële restwarmte
- energiebesparingspakket in het project voor woningverbetering bij particuliere eigenaren in ‘De Driehoek’
- een ‘Energieadvies op Maat’ aan ruim 3000 huishoudens
- afspraken met de schoolbesturen over energiebesparing
- workshops duurzaam ondernemen met bedrijven.
- Het draagvlak voor energiebesparing en duurzame energie is vergroot en samen met betrokken marktpartijen zijn innoverende projecten in onderzoek of voorbereiding, waaronder duurzame nieuwbouw van de Stadsboerderij, energiezuinige renovatie van het Energiehuis en het Duurzaamheidshuis op het Leerpark.

Waarom versnelling
Redenen om ondanks al deze bereikte resultaten toch versneld over te schakelen naar een duurzame en toekomstvaste energievoorziening zijn:

- Wetenschappers geven aan dat verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan versnelde klimaatverandering.
- Onze economie is momenteel afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen; deze import is echter gevoelig voor schaarste, speculatie en geopolitiek. Een duurzame energievoorziening kent stabielere energietarieven (investeringskosten en onderhoudskosten zijn vooraf bekend) en is op termijn goedkoper.
- Energiezuinige gebouwen, bedrijven en producten vergroten de concurrentiepositie en dragen bij aan een robuuste en vitale samenleving in Dordrecht.

Masterplan
Het energieverbruik binnen Dordrecht en de te verwachten ontwikkelingen en kansen zijn onderzocht in het ‘Masterplan duurzame energie Dordrecht’. Het Masterplan is opgesteld door de adviestak van HVC voor aandeelhoudende gemeenten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een groot aantal openbare bronnen zoals CBS, Kamers van Koophandel en SenterNovem. Op basis van vragenlijsten en aanvullende gesprekken heeft een verdere verfijning plaatsgevonden. In het energiebeleid van de gemeente Dordrecht zijn de gegevens uit het Masterplan als basis gebruikt.

Lees meer over:

dordrecht energiebesparing
Deel dit bericht met je vrienden!