woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Paalrotgedupeerden vogelvrij door uitspraak rechtbank

24 juli 2009

DORDRECHT - De Belangen Vereniging Funderings Problematiek in Dordrecht (BVFP-Dordrecht) had op basis van een TNO rapport de gemeente gedagvaard omdat de lekke drainerende riolen het grondwater afvoeren waardoor houten funderingen onder de woningen droog komen staan en wegrotten.
 
De rechtbank stelt in haar uitspraak:

Eisers - onder wie de Belangenvereniging Funderingsproblematiek - stellen de Gemeente aansprakelijk voor door hen geleden funderingsschade als gevolg van paalrot. Eisers stellen dat de schade aan de houten funderingen is ontstaan door lekkende en daardoor drainerende rioleringen en dat de Gemeente daarvoor aansprakelijk is omdat zij haar verplichtingen als rioolbeheerster niet of onvoldoende zou zijn nagekomen. De vorderingen worden afgewezen. Niet is gebleken dat Gemeente laks is geweest in haar rioleringsbeleid, dat zij adviezen van deskundigen zou hebben genegeerd of dat zij maatregelen heeft genomen die zij niet had moeten nemen. Gelet op de concrete omstandigheden van het geval, de verschillende bij haar beleid betrokken belangen en de middelen die tot haar beschikking staan, is de Gemeente niet beneden de zorg van een goed beheerder gebleven. De Gemeente is niet schadeplichtig omdat niet vast is komen te staan dat zij is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

Ing. Ad van Wensen van de BVFP reageert als volgt:
"Met deze uitspraak worden paalrotgedupeerden vogelvrij verklaard en is er geen enkele rechtsbescherming als paalrot optreedt omdat een gemeente haar riolering onvoldoende onderhoudt. Het ontbreekt in Nederland in ernstige mate aan wetgeving ten aanzien van grondwaterbeheer. Niemand is verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater  terwijl gemeenten bij de bouwvergunning de hoogte van het hoogste funderingshout heeft vastgesteld op een niveau ruim onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. De wettelijke zorgplicht is dus niet meer dan gebakken lucht. Als belangenvereniging houden we staande dat de gemeente ernstig is tekort geschoten in haar zorgplicht en met name in het rioolonderhoud Of de BVFP-dordrecht in hoger beroep gaat zullen we- na de vakantie-  bekend maken na bestudering van de uitspraak, die overigens eerder in het bezit van de pers was dan bij de vereniging. Het is ook uitermate vreemd dat een rechtbank tot een dergelijke uitspraak komt zonder partijen te horen of een derde deskundige erbij te betrekken.

Het wordt tijd dat de Rijksoverheid zijn verantwoordelijkheid neemt, gedupeerden bijstaat met een substantiele bijdrage in de funderingsherstelkosten aangevuld met een laagrentende lening of andere oplossing. Daarnaast behoort de overheid maatregelen te nemen om nog meer funderingsleed in Nederland te voorkomen. Met diverse partijen wordt sinds enige tijd overleg gevoerd om te komen tot een manifest aan de Tweede Kamer. Ook hierop komen we op korte termijn terug."

Zie ook:

Lees meer over:

bvfp paalrot TNO rapport
Deel dit bericht met je vrienden!