donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Herstart bouw fietsbrug over de Vlij

20 mei 2009

DORDRECHT - De gemeente wil volgende week herstarten met de werkzaamheden aan de fietsbrug over de Vlij. De bouw van de brug heeft geruime tijd stilgelegen, omdat de bouwvergunning niet in orde was. Deze was in strijd met de ter plekke geldende bestemmingsplannen. Nu is dat formele gebrek hersteld met een planologische vrijstellingsprocedure en kan worden begonnen met de verdere afbouw.

De bouw van de brug stuit op veel verzet van enkele omwonenden partijen. De aanleg van de fietsbrug zou onaanvaardbare schade toebrengen aan de natuurwaarden en flora- en faunaspecten van het gebied waarin de brug wordt gebouwd en aan die van de omgeving.

De gemeente was het hier niet mee eens en heeft vier deskundige bureaus onderzoek laten doen naar flora-, fauna- en andere natuurwaarden en zo aangetoond dat de bouw van de brug geen onaanvaardbare schade aan deze waarden toebrengt. Zo oordeelde ook de rechtbank Dordrecht op 18 maart 2009. De rechtbank Dordrecht oordeelde dat besluitvorming in het kader van de Flora- en faunawetgeving op basis van deze onderzoeken voldoende zorgvuldig is voorbereid.

Het ministerie van LNV en de Provincie Zuid-Holland, de bevoegde instanties op het gebied van respectievelijk d e Flora- en faunawetgeving en de Natuurbeschermingswet 1998 hebben recentelijk vastgesteld dat, gelet op de uitgebrachte natuurwetenschappelijke rapporten, er geen sprake is van strijd met natuurwaarden en flora- fauna-aspecten. De provincie heeft het handhavingsverzoek dan ook in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 afgewezen. De minister van LNV heeft op 11 mei 2009 beslist dat hij geen ontheffing meer kán verlenen, aangezien de noodzaak hiervoor ontbreekt. Dit houdt in dat het toegestaan is de brug te bouwen zonder ontheffing van de minister van LNV. Kortom: het ministerie en de provincie zien geen beletsels voor de verdere afbouw van de brug.

De gemeente is in het verleden zelfs zo zorgvuldig geweest dat ze bij LNV een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet heeft aangevraagd, omdat een van de vier onderzoekbureaus had aangegeven dat er mogelijk een beschermd diertje, de rivierrombout (een soort libelle), in het gebied zou voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat dit diertje niet aanwezig kán zijn. De biotoop, het milieu waarin het diertje leeft, is ter plekke niet aanwezig.

Het college heeft deze week het advies van de commissie bezwaarschriften overgenomen en de bezwaarschriften tegen de nieuwe bouwvergunning voor de brug ongegrond verklaard. De natuurwaarden van het gebied worden niet aangetast door de aanwezigheid en het gebruik van de brug en bovendien is een brug volgens de geldende bestemmingsplannen ter plekke mogelijk. De weg ligt daarom vrij om de werkzaamheden weer op te pakken. Zoals gebruikelijk schakelt de gemeente ook nu weer een ecoloog in om zich vooraf en tijdens de bouw ervan te laten vergewissen dat de werkzaamheden op een ecologisch verantwoorde wijze plaatsvinden.

Het is de bedoeling de brug begin volgend jaar af te ronden en te openen voor het publiek. Het vormt dan een belangrijke schakel in de recreatieve fietsroute van de wijken Stadspolders en Oudelandsehoek naar het centrum.

Deel dit bericht met je vrienden!