Verslag Raadsvergadering van dinsdag 9 juli

11 juli 2024 • 09:36
Verslag Raadsvergadering van dinsdag 9 juli

DORDRECHT - Afgelopen dinsdag was de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. In deze raadsnieuwsbrief vertellen we u over de belangrijkste onderwerpen waar de raadsleden over spraken en besloten.

De Perspectiefnota 2025 werd besproken. In deze nota wordt vooruitgeblikt op wat de gemeente in 2025 gaat doen.  Dit hangt samen met financiën; de gemeente moet het immers wel kunnen betalen. Dat wordt vervolgens uitgewerkt in de begroting waarover de gemeenteraad in het najaar zal besluiten. Door landelijke wetgeving staat de gemeentelijke begroting de komende jaren onder druk. De titel van deze perspectiefnota is dan ook: 'op weg naar fundamentele keuzes'.

Er stonden ook andere onderwerpen op de agenda, zoals het 'Dierenwelzijnsbeleid' en de 'Jaarstukken 2023'. De raad nam daarnaast een besluiten over zaken die niet meer besproken hoefden te worden (hamerstukken), zoals 'Financiële bijdrage voor Hanneken van Dordt'.

Via deze link komt u bij alle besluiten.

Perspectiefnota 2025

De Perspectiefnota geeft aan wat het stadsbestuur de komende jaren met het gemeentegeld gaat doen. De gemeenteraad heeft de afgelopen weken hier uitgebreid bij stil gestaan. Eerste de algemene beschouwingen tijdens de gemeenteraad van 18 juni en vervolgens in de raadscommissies op 2 juli. Afgelopen dinsdag 9 juli zijn besluiten genomen over de amendementen, het voorstel en de moties.

Uitslag stemming
De Perspectiefnota is aangenomen met 32 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Van de 14 ingediende moties en het ingediende amendement zijn 10 moties aangenomen.

Moties over de manier waarop de raad wordt geïnformeerd over en betrokken wordt bij financiële besluitvorming:
De raad aan zet: Deze motie van Beter voor Dordt, VSP en DENK zorgt ervoor dat de raad meer invloed heeft op belangrijke financiële beslissingen.
Financiering Klimaatneutraal 2040: Deze motie van GroenLinks en ChristenUnie-SGP is bedoeld om de financiering van de verduurzaming van de stad – wat al in de raad vastgesteld beleid is - zeker te stellen vanaf middellange termijn.
We doen nu nog niets wat later ook kan: Van een aantal grote projecten in de stad wordt in kaart gebracht wat de maatschappelijke én financiële gevolgen zijn als ze gestopt of uitgesteld worden (motie Fractie van der Spoel, PvdA, DENK, VSP, Op Ons Eiland, Forum voor Democratie, SP en Fractie van Waardhuizen).
Grip en sturing op risicovolle projecten: Er komen afspraken over informatie over risico's van grote projecten in de stad (motie Beter voor Dordt, VVD, GroenLinks, VSP, DENK, Op Ons Eiland en Forum voor Democratie).
Moties over nieuwe of bestaande beleidswensen:
Een esthetisch goed passend transformatorhuisje, een parel voor de wijk: Deze motie van CDA vraagt dat de tientallen in de stad te plaatsen transformatorhuisjes (elektriciteitshuisjes) mooi worden. 
Zwerfafval hoort niet bij Dordrecht: Deze motie van Op Ons Eiland en Beter voor Dordt richt zich op het verminderen van zwerfafval in Dordrecht. 
Eis landelijk PFAS-verbod!: Deze motie van SP en Op ons Eiland roept op tot lobby voor  een landelijk verbod op PFAS. 
Meer preventie bij relatieproblemen: Deze motie van CU-SGP vraagt om meer preventie om relatieproblemen tegen te gaan, aanvullend op bestaande hulp bij scheiding. 
Dordrecht krijgt waar het recht op heeft: een universiteit: Deze motie van VVD, Op ons Eiland, DENK, Forum voor Democratie en de VSP zet zich in voor het krijgen van een universiteit in Dordrecht. 
OZB behapbaar houden: Deze motie van VVD, VSP, BVD, DENK, Forum voor Democratie, CU-SGP en CDA streeft ernaar de belasting voor woning- en pandeigenaren niet onnodig te laten stijgen in 2025.

Bekijk hier het amendement en alle moties.
 
Dierenwelzijnsbeleid

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni jl. heeft de gemeenteraad het 'Dierenwelzijnsbeleid' vastgesteld. Echter is de motie 'kades, damwanden en beschoeiingen voorzieningen aanbrengen, zodat deze voor dieren uitklimbaar worden' van Partij voor de Dieren opnieuw in stemming gebracht, omdat de stemmen gelijk waren, dat wil zeggen evenveel stemmen voor als tegen. Volgens de regels moet de motie dan in de volgende vergadering opnieuw worden voorgelegd. Daarom werd afgelopen dinsdag opnieuw gestemd over deze motie.

Met 20 stemmen vóór en 18 stemmen tegen, is de motie aangenomen.
 
Jaarstukken 2023

In de jaarstukken en het bijbehorende jaarverslag legt het college verantwoording af over 2023 aan de gemeenteraad. De jaarstukken beschrijven zowel de financiële als maatschappelijke resultaten. Ook wordt de raad gevraagd of het ongebruikte budget dit jaar of volgend jaar kan worden gebruikt en waarvoor.

Daarnaast stemde de gemeenteraad ook in met een motie van Beter voor Dordt, VSP en DENK over 'beter weten en laten weten hoe college budget besteedt'. Deze motie werd aangenomen met 31 stemmen voor en roept het college op om de financiële afspraken tussen de raad en het college te herzien. De gemeenteraad wil volgend jaar eerder geïnformeerd worden over budgetten waarvan meer of minder wordt besteed dan gepland.

De jaarstukken zijn unaniem vastgesteld.
 
Financiële bijdrage voor Hanneken van Dordt

De raad heeft besloten 45.000 euro bij te dragen aan het opstarten van fondsenwerving en crowdfunding voor de realisatie van het kunstwerk Hanneken van Dordt. Eerder had de raad het college gevraagd met Stichting Hanneken van Dordt uit te werken wat er nodig is om het beeld in de eerste fase van het ontwikkelplan Wantij-West te kunnen realiseren. De beoogde locatie is 38 meter van de oever van Villa Augustus. De stichting heeft de ambitie de productie van het beeld, de fundering én de plaatsing grotendeels zelf te financieren via fondsenwerving en crowdfunding.

De raad sprak de bereidheid uit om het kunstwerk na voltooiing als cadeau aan de stad te accepteren en in eigendom over te nemen. Ook toonde de raad zich bereid eenmalig 125.000 euro bij te dragen in de kosten voor het realiseren van het kunstwerk, onder de voorwaarde dat de stichting zelf ook voldoende geld ophaalt. Hiermee volgt de raad het '1% principe' uit het nieuwe cultuurbeleid waarbij bij grote projecten 1% van het totaalbudget wordt gereserveerd voor kunst in de openbare ruimte.


Fotograaf: Wim van de Pol.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.