Alles over Dordrecht...

Fotocolumn

vrijdag 9 maart 2012 - (71) Terrasseizoen

 In 2007 woedde er binnen de gemeente Dordrecht een discussie omtrent het verruimen van het terrasseizoen

Hieronder treft een klein deel uit een discussiestuk zoals het aan de gemeenteraad werd gepresenteerd

 
 Aan de Gemeenteraad: 
Onderwerp PD/2007/13172 Datum 30 oktober 2007 verruiming terrasseizoen - wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Beleidsprogramma Wonen en leefbaarheid en thema Vergunningverlening en handhaving.
 
In het Horeca Overleg Platform (afstemmingsoverleg tussen de horeca, de Kamer van Koophandel, de politie en de bij horecazaken betrokken portefeuillehouders van het college van B&W) is een drietal zaken besproken dat betrekking heeft op horecaterrassen. De horeca zou het volgende graag gerealiseerd zien:
 
a. de mogelijkheid om het gehele jaar door terrassen te exploiteren;
 
b. het afgeven van een terrasvergunning voor onbepaalde tijd;
 
c. het loslaten van eisen die aan de inrichting van terrassen worden gesteld.
 
Wij willen hieraan medewerking verlenen, omdat dit bijdraagt aan een gunstiger horecaklimaat in de (binnen)stad, mits alle eventuele bezwaren weggenomen kunnen worden. Dit past binnen de gedachte van een terugtredende overheid en het reduceren van administratieve lasten.2. Voorgeschiedenis
 
ad a. Terrasseizoen 
Op verzoek van de lokale horecaondernemers heeft de gemeenteraad op 9 december 2003 besloten het terrasseizoen te verruimen van 8 maanden tot 10 maanden (van 1 februari tot 1 december). Daarbij is overwogen dat tegen verruiming van het terrasseizoen op zichzelf geen bezwaren bestaan, maar dat zowel uit een oogpunt van uiterlijk aanzien en beheer van de openbare ruimte, als vanuit de belangen van omwonenden, het niet wenselijk is dat terrassen het gehele jaar door uitgestald kunnen blijven.
 
ad b. Terrasvergunning voor onbepaalde tijd
Tot nu toe wordt de terrasvergunning jaarlijks verleend. Voordeel hiervan is dat integrale heroverweging mogelijk is. In de praktijk is vrijwel altijd sprake van een administratieve handeling, waarbij de vergunning van het voorgaande jaar wordt "geactualiseerd" en in vrijwel ongewijzigde vorm opnieuw voor een jaar wordt verleend.
 
ad c. Inrichtingseisen
Dit betreft een bevoegdheid van ons college op grond van artikel 160 van de Gemeentewet. Op 14 november 2006 hebben wij besloten om terughoudend te zijn bij het toezicht op de naleving van eisen die worden gesteld aan de inrichting van terrassen.
 
Belangenafweging 
De eventuele nadelen van de voorgestelde maatregelen zijn afgewogen tegen de voordelen.
 
ad a. Voordelen verlenging terrasseizoen. Een terrasseizoen van twaalf maanden heeft diverse voordelen:
 
• Leuke, nette terrassen zijn een verrijking voor de stad. Terrassen geven de stad een gezellige, aantrekkelijke uitstraling, waardoor meer mensen naar de stad komen en de verblijfsduur wordt verlengd. Dit leidt tot een verhoging van de bestedingen. Terrassen zijn daarom ook wenselijk bij activiteiten in de wintermaanden, zoals de kerstmarkt en de ijsbaan op het Scheffersplein.
 
• Terrassen dragen voor een belangrijk deel bij aan de omzet van horecaondernemers.
 
• Bij permanent gebruik van het terras, is het niet meer nodig om winterberging te regelen.
 
• Het leidt tot kwaliteitstoename van terrassen; meer verdiensten betekent doorgaans ook meer ruimte voor investeringen.
 
• Verruiming biedt ruimte voor ondernemen. Dit is goed voor het ondernemersklimaat in Dordrecht.
 
• In de nabije toekomst is het niet meer toegestaan om binnen horecagelegenheden te roken.
 
Horeca-ondernemers kunnen rokers dan het gehele jaar door een plek aanbieden op het terras. 
 
Verruiming van het seizoen heeft mogelijk de volgende nadelige consequenties:
 
• Belangen van omwonenden c.q. aantasting van het woongenot
Muziek is op terrassen niet toegestaan. Wel zal de omgeving geconfronteerd kunnen worden met stemgeluid vanaf de terrassen. De afgelopen jaren zijn echter (vrijwel) geen incidenten of noemenswaardige verstoringen van de openbare orde geconstateerd op de Dordtse terrassen. De kans dat verruiming van het terrasseizoen tot meer overlast voor omwonenden leidt, wordt niet groot geacht.
 
• Gevaarlijk gebruik lampen en buitenverwarming 
Door verlenging van het seizoen zal een aantal ondernemers voorzieningen aanbrengen voor verlichting en verwarming van het terras. Bij de beoordeling van de daarvoor vereiste vergunningaanvraag zal onder meer op brandveiligheidsaspecten getoetst worden.
 
• Aanzien openbare ruimte
Als een ondernemer zijn terras in de wintermaanden uitstalt, maar niet voor verwarming en beschutting zorgt, is de kans op gebruik klein. Dit kan nadelig zijn voor de kwaliteit van de terrassen en een onaantrekkelijke, troosteloze uitstraling geven. Het is ongewenst dat het terras niet wordt uitgezet en het meubilair gedurende langere tijd opgestapeld op de openbare weg blijft staan. Op grond van artikel 2.3.10, lid 11 van de APV moeten terrasvoorzieningen buiten de openingstijden van de openbare weg worden verwijderd. In de praktijk wordt aan de handhaving van dit artikel geen prioriteit gegeven. In voorkomende gevallen is het echter mogelijk om op te treden.
 
• Verhoging precario
Voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van een terras, betalen ondernemers precario. Het bedrag is nu gebaseerd op 10 maanden. Als ondernemers geen gebruik maken van de ruimere mogelijkheden om hun terras uit te stallen en geconfronteerd worden met hogere precariolasten, is de kans op bezwaarschriften groot. Aan de andere kant leidt maatwerk per ondernemer (betalen voor elke maand dat van de vergunning gebruik gemaakt wordt) tot zodanig hogere administratieve lasten dat wordt voorgesteld het huidige seizoensbedrag als uitgangspunt te hanteren voor de straks per kalenderjaar verschuldigde precario. Ter formalisering hiervan zullen wij dit verwerken in ons voorstel voor de jaarlijkse wijziging/actualisering van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting.
 
Quick win en DDRH-toets
Dit raadsvoorstel loopt vooruit op de uitkomsten van de toets van de APV op de aspecten Deregulering, Dualisering, Rechtmatigheid en Handhaafbaarheid (zgn. DDRH-toets}, opdat horecaondernemers, die vanaf 2008 weer een terrasvergunning zullen aanvragen, een vergunning voor onbepaalde tijd verleend kan worden in plaats van een vergunning voor 1 jaar. Het afgeven van een vergunning voor onbepaalde tijd was ook één van de uitkomsten van de DDRH-toets. Door dit voorstel nu al u ter vaststelling aan te bieden en niet te wachten op de overige APVwijzigingen, kan dit al vanaf 2008 worden gerealiseerd {een zgn. quick win). De overige uitkomsten van de DDRH-toets zullen in een later raadsvoorstel worden aangeboden.
 
Financiën
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een terrasvergunning bedragen voor 2007 € 86,03 per aanvraag. Voor 2007 zijn een kleine honderd aanvragen behandeld, waar dus een legesopbrengst van zo'n € 8.600,- tegenover staat. De behandeling van een aanvraag kost ongeveer anderhalf uur werk en wordt per 01-07-2007 uitgevoerd door de afdeling vergunningverlening en handhaving van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. De uitvoeringskosten bedragen ook zo'n € 85,- (bij een uurtarief van € 57,--}. Deze taak is opgenomen in de DVO vergunningverlening en handhaving welke namens Stadsontwikkeling met de regio Zuid-Holland Zuid is gesloten. Indien de vergunning voor onbepaalde tijd geldig wordt, betekent dat ook een besparing op uitvoeringskosten. We gaan ervan uit dat een vergunning gemiddeld eenmaal per 10 jaar opnieuw aangevraagd moet worden in verband met wijziging van eigenaar, omvang van het terras of andere omstandigheden. Dat betekent dat in plaats van 100 aanvragen nog slechts 10 aanvragen per jaar behandeld hoeven te worden. De gederfde legesinkomsten, ad € 7.740,--, zullen worden gekort op de uitvoeringskosten van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Zo kan dit per saldo budgettair neutraal worden uitgevoerd, zonder dat het legestarief omhoog hoeft te gaan.
 
7. Beslispunten. Op grond van het bovenstaande stellen wij u voor om:
 
1. de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht (3e wijziging) conform bijgevoegd ontwerp besluit vast te stellen, zodat
 
a. exploitanten van horeca-inrichtingen het hele jaar door een terras kunnen exploiteren; en
 
b. terrasvergunningen voor onbepaalde tijd verleend kunnen worden.
 
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht.
 
 
 
Tot zover het beleidsvoornemen van de gemeente Dordrecht
 
En nu, 5 jaar later is duidelijk te zien dat met de verruiming van het terrasseizoen er aan een duidelijke behoefte voorzien is
 
En zitten de Dordtse terrassen voller dan ooit
 
 
 
 
Tijd: 15.26 u.
 
Datum: 4 maart 2012
 
Plaats: Scheffersplein, Dordrecht
 
 
 
Meer en andere fotografie op www.fokkografie.nl

 

Andere columns

Toen Dordtsch Dagblad nog op de hoek van het Scheffersplein zat......
8 maart 2017
Voor een kwartje onder de douche
28 februari 2017
Monument dat aan de slopershamer is ontsnapt
17 februari 2017
Ergens in Cuba instappen in de bus naar Zwijndrecht (?)
6 februari 2017
Hoge Bakstraat bij de spoorlijn
25 januari 2017
Schaatsen richtiing de Johan de Wittbrug
17 januari 2017
Kijfhoek in de sneeuw
11 januari 2017
Gorinchem nog 23 km
3 januari 2017
Protest tegen het parkeerbeleid
21 december 2016
Krispijntunnel (Spuitunnel) vanaf de Spuiweg
13 december 2016
Kerstmarkt van 2015 in Dordrecht
5 december 2016
Dierenambulance op het Vrieseplein
25 november 2016
Rooms Katholieke Ziekenhuis aan de Houttuinen
18 november 2016
Het oude Refaja Ziekenhuis
10 november 2016
Limonadefabriek en Wijnhandel. J.Romijn & Zn.
2 november 2016
De groentewinkel van Johan Mol aan de Vriesestraat in begin jaren '60
25 oktober 2016
Weekmarkt in 1972
12 oktober 2016
Johan de Wittbrug in de richting van de Johan de Wittstraat en het Bagijnhof
5 oktober 2016
Scheffersplein 1980 met V&D passage ingang
28 september 2016
Zelfstandig luifeldak van de Vismarkt
21 september 2016
Automatiek Hap-hap aan de Voorstraat
13 september 2016
Botermarkt langs de Wijnstraat
6 september 2016
Mavo Groenedijk in 1974
30 augustus 2016
Inkijk naar de Vriesepoortshof uit 1974
24 augustus 2016
De Hallincqhof op de hoek van de Groenedijk en de Noordendijk
18 augustus 2016
Bagijnhof richting Johan de Wittstraat
9 augustus 2016
Een stukje Groenmarkt uit 1985
28 juli 2016
Wantijparkfestival in 1972
19 juli 2016
Gemeente Ziekenhuis aan de Bankastraat rond 1970
12 juli 2016
Lunchroom aan het Blauwpoortsplein
5 juli 2016
Kijk over de Dijk
14 juni 2016
De kauwgommuur
7 juni 2016
Iedere dag 'Dordt in Stoom'
31 mei 2016
Bezoekers Postkantoor in het Bagijnhof zo rond het jaar 1970
20 mei 2016
V&D lift met liftboy
12 mei 2016
Tijdsbeeld Cornelis de Wittstraat gemaakt vanaf Vrieseplein
10 mei 2016
Lombardbrug anno 2015
19 april 2016
Panden aan de Lange Breestraat
11 april 2016
De Bimbo-Box in 1966
5 april 2016
Loopbrug over de Bankastraat (1971)
30 maart 2016
Eenzame Ford Anglia op Statenplein
21 maart 2016
Het pand van de Groenmarkt / Visbrug is totaal begroeid met klimop
14 maart 2016
Werkplek in 1877 van Vincent van Gogh
7 maart 2016
Villa Simpang
1 maart 2016
Edah in Vroom en Dreesman in 1985
23 februari 2016
Bioscoop Astoria rond 1959
15 februari 2016
Hoek Sarisgang / Bagijnhof in 1977
8 februari 2016
Het Seinhuisje van Sybold van Ravensteyn
1 februari 2016
"De Doedel" aan de Lange Breestraat
25 januari 2016
Vanaf Bagijnhof richting Raamstraat
18 januari 2016
De Voorstraat in 1977
12 januari 2016
Motorhuis hoek Doelstraat/Steegoversloot
4 januari 2016
Villa Weizigt
21 december 2015
Gasfabriek aan de Bleijenhoek in 1965
14 december 2015
Jamin en Brokking in 1937
7 december 2015
Manneken Pis van Dordrecht
30 november 2015
Sportfondsenbad aan de Brandts Buijsstraat
23 november 2015
Drooglegging van de Spuihaven in 1976
16 november 2015
De veerpont naar Zwijndrecht
9 november 2015
Fietsen en lopen door de nieuwe Krispijntunnel
2 november 2015
Hoek Bagijnhof en de Raamstraat rond 1960
23 oktober 2015
Een prachtige 'Pisbak' voor de Lange Loods
16 oktober 2015
De Vriesestraat in het begin jaren 60 vorige eeuw
12 oktober 2015
Gebouw de Holland in 1859
5 oktober 2015
Juliana Kerk omstreeks 1930
28 september 2015
Vloedplanken plaatsen
21 september 2015
Bagijnhof richting Johan de Wittstraat
11 september 2015
Blindenliedengasthuissteeg
4 september 2015
Kruising Bagijnhof
28 augustus 2015
Parkeerplaats Statenplein
21 augustus 2015
De V.V.V. Kiosk
14 augustus 2015
De Laatste
24 oktober 2014
Verschillende Inzichten
17 oktober 2014
Een praatje Poep
10 oktober 2014
Klacht
3 oktober 2014
Bureaucratie
26 september 2014
Een mindere dag
19 september 2014
Vakantie
12 september 2014
Voorbij is de Zomer
5 september 2014
Een typisch plaatje
29 augustus 2014
Vakantiekiekje
22 augustus 2014
Kroos
15 augustus 2014
Utslagen
8 augustus 2014
Palm Parkies
1 augustus 2014
Nooit gedacht 2
28 juli 2014
Schilder vliegt uit de bocht
18 juli 2014
Doet ie 't, of doet ie 't niet?
11 juli 2014
Kermis emancipatie
4 juli 2014
Apetrots
27 juni 2014
Drooglegging
20 juni 2014
Voor de hand liggend
13 juni 2014
Armoe troef
6 juni 2014
Met zonder titel (2)
30 mei 2014
Met zonder titel (1)
23 mei 2014
Drankgelag
16 mei 2014
Een foto
9 mei 2014
Vraagje
2 mei 2014
Brievenbusbingo
25 april 2014
Met titel
19 april 2014
Typisch Sybold van Ravesteyn
11 april 2014
Stenen tijdperk
4 april 2014
God heeft u lief
28 maart 2014
Lijntrekkers
21 maart 2014
Op een maartse zondagmiddag
14 maart 2014
Afk.
7 maart 2014
Uit het archief
28 februari 2014
Kunstminnend
21 februari 2014
Aangemeerd
14 februari 2014
Oerkracht
9 februari 2014
Uitgereisd
31 januari 2014
Mooi, mooier, mooist
24 januari 2014
En weer ging het fout
17 januari 2014
Vakwerk
10 januari 2014
Goede voornemens
2 januari 2014
Op de grens van Oud en Nieuw
28 december 2013
Mezelfie
20 december 2013
Een discussie
14 december 2013
Overleden
6 december 2013
De eerste indruk
29 november 2013
Herfstdepressie
22 november 2013
BABSen
16 november 2013
Strak
8 november 2013
Vrouw met stok
1 november 2013
Arm pantertje
26 oktober 2013
Dames, heren ook,
21 oktober 2013
Reclame voor mezelf
20 oktober 2013
Dakloos
15 oktober 2013
Groene fietsroute
4 oktober 2013
Briefjes fetisjist
30 september 2013
Dat is 'm nou
20 september 2013
Lichtvervuiling
13 september 2013
Wat ik me afvraag.......
6 september 2013
Pasar Malam
30 augustus 2013
Wij willen niet meer!
23 augustus 2013
Drijvende ramp
16 augustus 2013
Zomaar op een doordeweekse zondag
9 augustus 2013
Openluchtzwembad
2 augustus 2013
Otternooie, kanonnenpukkel!
26 juli 2013
Reclame (Slot)
19 juli 2013
Weer reclame
12 juli 2013
Boekenmarkt
5 juli 2013
Hoe dichter bij Dordt ….
28 juni 2013
Vriendinnen voor het leven
21 juni 2013
Geslaaaaaaagd!!!!!!!!
14 juni 2013
Dom, dom, dom
8 juni 2013
DMI
31 mei 2013
Tranendal
24 mei 2013
Een best adres
18 mei 2013
De hulp nabij
11 mei 2013
Herinnering aan Vietnam
5 mei 2013
Ontmoeting op hoog niveau
27 april 2013
I.p.v. de Tom Tom
20 april 2013
Breng eens een bloemetje ….
13 april 2013
De Pasen, de opstanding en andere ongemakken
6 april 2013
Berichten uit de samenleving
29 maart 2013
Zoek de overeenkomst
22 maart 2013
Zomaar een foto
15 maart 2013
Zebra in de bocht
9 maart 2013
Echte vrienden
4 maart 2013
Vader gaat op stap
27 februari 2013
Zag er even geen been meer in
16 februari 2013
Huisje, boompje, beestje
8 februari 2013
De Grote Etalage Verkiezing
1 februari 2013
Tafelmanieren en eetgewoontes
26 januari 2013
Ontwikkelingswerker
18 januari 2013
Geen gespreide benen dames ….
11 januari 2013
En nog de beste wensen ….
4 januari 2013
Een nagezonden berichtje
30 december 2012
M' n laatste Fokkosfotomail
28 december 2012
De draad kwijt
27 december 2012
"Zonder Titel"
14 december 2012
Spreekwoorden en gezegden
7 december 2012
Een brede blik
30 november 2012
Kwetsbaar meisje
23 november 2012
Sinterklaas
16 november 2012
Reclame voor mezelf
9 november 2012
Kromme tenen en rechte strepen
2 november 2012
Een stille dood
26 oktober 2012
Uitdrukkingen en gezegden
21 oktober 2012
De behanger
12 oktober 2012
Drierivierenpunt
5 oktober 2012
Ridder Andries
28 september 2012
Jezus redt
21 september 2012
Nieuw leven en de oude dood
14 september 2012
verkiezingen
7 september 2012
Eigenwijze Hollanders
31 augustus 2012
Terug van weggeweest
26 augustus 2012
Olympische Spelen
17 augustus 2012
Aan kant
10 augustus 2012
Communiceren
3 augustus 2012
Recept voor een stilleven
27 juli 2012
De schrik van de kermis
20 juli 2012
Na ons de zondvloed
13 juli 2012
Henk en Ingrid bezoeken de Dordtse Boekenmarkt
6 juli 2012
De tien geboden voor de ware fan
29 juni 2012
Jij eruit of dat kreng eruit!
23 juni 2012
Een man van stand
15 juni 2012
Huisvlijt
8 juni 2012
De Muzikale Fruitmand
1 juni 2012
Keltische gebruiken
25 mei 2012
Verzamelaars onder elkaar
18 mei 2012
Even een balletje opgooien
11 mei 2012
Rectificatie
7 mei 2012
Keukenhof
27 april 2012
Plofkip
20 april 2012
In de herfst van hun leven
13 april 2012
Schippers op het droge
6 april 2012
Een jeugdherinnering
30 maart 2012
Recht zo die gaat
23 maart 2012
Jong geleerd
16 maart 2012
Apies kijken
2 maart 2012
Carnaval vieren
24 februari 2012
Alternatief
17 februari 2012
Een kort reisverslag
10 februari 2012
Green Wheels
3 februari 2012
Vroeger
27 januari 2012
Fascinatie
20 januari 2012
Bij de makelaar
16 januari 2012
Tweeling
6 januari 2012
Winterschilder
30 december 2011
De Stang en de Kerstprijsvraag 2011
25 december 2011
De heerlijke kersttijd
19 december 2011
Volhouders
10 december 2011
Uniesex
2 december 2011
Het mysterie van de krantenjongen
25 november 2011
Zonder tekst
18 november 2011
De zak van Sinterklaas
11 november 2011
Herfstgedachten
4 november 2011
Etalage
28 oktober 2011
Slapende honden
21 oktober 2011
Het moet niet gekker worden
15 oktober 2011
Debiteuren, crediteuren
7 oktober 2011
Xuan Tran
17 september 2011
Lotus
9 september 2011
Werkschoenen
2 september 2011
Verbazing
26 augustus 2011
Onbekend werk
20 augustus 2011
Zomer
12 augustus 2011
Missie mislukt
5 augustus 2011
Vervelen
29 juli 2011
Arme zielen
22 juli 2011
Olifantenpad
15 juli 2011
Dollemansrit
8 juli 2011
Vroeg op
1 juli 2011
Reisgenot
24 juni 2011
Eens, heel lang geleden
17 juni 2011
De hoes
10 juni 2011
Kat in 't bakkie
3 juni 2011
M'n eigen Mondriaan
27 mei 2011
Wachtend op?
20 mei 2011
bijgeloof
13 mei 2011
Aan de wandel
6 mei 2011
Aanbieding
29 april 2011
Heerlijke roeisport
22 april 2011
Niet verhuist bericht
15 april 2011
Regels zijn regels
8 april 2011
Een boom opzetten
1 april 2011
Lentegevoel
25 maart 2011
Klussers
18 maart 2011
De Pijp
12 maart 2011
Zeepkist
4 maart 2011
Herinnering aan Libië
26 februari 2011
Schaapjes op het droge
11 februari 2011
De koning op zijn troon
4 februari 2011
Werk aan de winkel
28 januari 2011
Ware verliefdheid
21 januari 2011
Wedstrijdverslag
14 januari 2011
Geschoffeld
7 januari 2011
Analfabetisme
1 januari 2011
Kerstgedachte
25 december 2010
Kerstster
17 december 2010
Helemaal mee eens
10 december 2010
Winter in de herfst
3 december 2010
Op een zondagmiddag
28 november 2010
Kleurloos
25 november 2010
Abstract
17 november 2010
Als je eenzaam bent, mijn liefste
5 november 2010
Galgenhumor
29 oktober 2010
Disckjocky
23 oktober 2010
Politie bericht
16 oktober 2010
Viertjes
9 oktober 2010
Blaas 'm er in
2 oktober 2010
Doopvont
24 september 2010
Plagiaat
17 september 2010
Brommert
12 september 2010
Rustplaats
4 september 2010
Vakantie
28 augustus 2010
Dordrecht Motorboot 2010
21 augustus 2010
Handschoenen
16 augustus 2010
Voetjes van de vloer
9 augustus 2010
Blik uit het raam
2 augustus 2010
HHH
20 juli 2010
Inpakken en wegwezen
4 juli 2010
5 x kort - 1 x lang - 1 x kort
5 juni 2010
Eiland bewoners
28 mei 2010
Afscheid
22 mei 2010
Cyclus
17 mei 2010
Recept
7 mei 2010
Foute buren
1 mei 2010
Nieuw!
26 april 2010
Prijsvraag
19 april 2010
In psychoanalyse
9 april 2010
Rampje
3 april 2010
Veel fotos
26 maart 2010
Job
20 maart 2010
Persconferentie
12 maart 2010
Kattenbelletje
5 maart 2010
Twee geloven
27 februari 2010
Jaloerse blikken
19 februari 2010
De tijd zal het leren
12 februari 2010
Ja/nee
5 februari 2010
Gezamenlijke anonieme dreigbrief
1 februari 2010
Zo kan het dus ook
23 januari 2010
De Stoel
15 januari 2010
Suïcide
1 januari 2010
Een plek naar mijn hart?
26 december 2009
Lustrum Kerstprijsvraag
19 december 2009
Vergane glorie
11 december 2009
Referendum Toekomstbeeld
4 december 2009
Even noteren
27 november 2009
Vraagtekens
20 november 2009
Vader vervangen voor moeder s.v.p.
13 november 2009
Het mooiste wat ik zag
6 november 2009
Zinvol geweld
23 oktober 2009
Herfst
16 oktober 2009
Titels
9 oktober 2009
Een verhaal uit de Grote Kerk
2 oktober 2009
Bevroren
28 september 2009
Een handreiking
22 september 2009
Hofkubus
11 september 2009
Op een zaterdagmiddag
7 september 2009
Even een vraagje
28 augustus 2009
Dikkertje Dap
21 augustus 2009
Inflatie
14 augustus 2009
Geschoten tijdens het rood
7 augustus 2009
's Lands wijs, 's lands eer
3 augustus 2009
1000 Meter staal
24 juli 2009
Laarzen van Oranje
20 juli 2009
Ze bestaan nog
10 juli 2009
Hoog Sammie
3 juli 2009
Kermis
26 juni 2009
Graf-fiti
19 juni 2009
Spanningsloos
12 juni 2009
De ware idealist
8 juni 2009
In verwarring
29 mei 2009
Lijntrekkers
25 mei 2009
Een mindere dag
11 mei 2009
Koninginnedag anno 2009
1 mei 2009
Als ik dit zie
24 april 2009
Inkijk
10 april 2009
Links af
3 april 2009
'Verscheurd verleden'
1 april 2009