logo Dordrecht Alles over Dordrecht...

Begroting / Dordrecht

Op deze pagina treft u actueel Dordrechts nieuws en activiteiten en evenementen uit Dordrecht voor het trefwoord begroting.
U kunt deze pagina of de beginpagina toevoegen aan uw favorieten of instellen als startpagina. Zo blijft u dagelijks op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in Dordrecht. Ook kunt u zelf bijdragen aan de nieuwsberichten middels dit formulier.

12
nov
2014

Beter Voor Dordt uit zorgen over statushouders

DORDRECHT - De hoge toestroom asielzoekers gaat financiële consequenties hebben voor de gemeente. Hoe groot die financiële consequenties zullen zijn, daar heeft de fractie van BETER VOOR DORDT haar zorgen over geuit tijdens de begrotingsbehandeling. Had Dordrecht in 2012 nog de opdracht vanuit het Rijk gekregen om 30 statushouders te huisvesten, alleen in de eerste helft van 2016 zullen dat er al 140 zijn. Dit heeft impact op de gemeentelijke begroting, in tijden waarin er toch al scherpe keuzes gemaakt moeten worden. BETER VOOR DORDT heeft van het college gevraagd over de verwachte kosten met de raad op korte termijn in gesprek te gaan om een open discussie te kunnen voeren over de gevolgen van de toestroom. ...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Beter Voor Dordt uit zorgen over statushouders'
09
okt
2014

Begroting 2016: College blijft werken aan een krachtige stad

DORDRECHT - Gemeente Dordrecht heeft geen aanvullende bezuinigingen nodig, na jaren van teruglopende inkomsten, stijgende kosten en noodzakelijke bezuinigingen biedt het college van b&w met de Begroting 2016 de gemeenteraad een financieel perspectief aan waarbij inkomsten en uitgaven meer dan in evenwicht zijn. Aanvullende bezuinigingen zijn niet nodig en er zijn geen tegenvallers. Om wat onzekerheden in de toekomst op te vangen, reserveert het college een structureel overschot van EUR 1,3 miljoen vanaf 2019...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Begroting 2016: College blijft werken aan een krachtige stad'
28
apr
2014

Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld

DRECHTDRECHT - Op donderdag 23 april 2015 heeft het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, met uitzondering van drie maatregelen, ingestemd met het dekkingsplan. Dit dekkingsplan is in februari 2015 gepresenteerd en heeft als doel het structurele tekort van 3 miljoen terug te brengen en binnen twee jaar financieel gezond te worden. Het bestuur van de Dienst beseft dat hiervoor een aantal pijnlijke besluiten genomen moeten worden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Dekkingsplan van de Dienst Gezondheid & Jeugd vastgesteld'
14
nov
2014

BVD vindt tekort op budget Advies- en Meldpunt Kindermishandeling onaanvaardbaar risico

DORDRECHT - Beter Voor Dordt heef dinsdagavond tijdens de begrotingsbehandeling van de begroting van 2015 aangegeven het onaanvaardbaar te vinden dat het budget, bedoeld voor het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK), een bedrag misloopt van 1,2 miljoen euro op Zuid-Holland-Zuid niveau. Op dinsdag 11 november sprak portefeuillehouder voor Jeugd op Zuid-Holland-Zuid niveau Michiel vd Vlies hier al over in een artikel in het Algemeen Dagblad. Hier stelt hij dat “we er ook zonder dit bedrag binnen de huidige plannen wel uit zullen komen, zo niet dan moeten we het probleem maar terugleggen bij staatssecretaris Van Rijn”. Beter Voor Dordt vindt dit een veel te afwachtende houding en ziet graag een veel pro- actievere stellingname van de wethouder Jeugd van de gemeente Dordrecht. Oorspronkelijk zou dit budget nog door de provincie aan de gemeenten van Zuid-Holland-Zuid afgestaan worden in verband met de overheveling van budgetten van provincie naar de gemeentes. De provincie heef aangegeven dit budget niet over te hevelen, waardoor de uitvoering van de wettelijke taak Advies- en Meldpunt Kindermishandeling op de tocht komt te staan. Beter Voor Dordt heef gesteld dat de portefeuillehouder Jeugd voor Dordrecht, de heer R...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'BVD vindt tekort op budget Advies- en Meldpunt Kindermishandeling onaanvaardbaar risico'
17
okt
2014

College Dordrecht: 'Werken aan een krachtige stad'

DORDRECHT - Bezuinigingen nodig om financieel gezond te blijven. De gemeente Dordrecht biedt meer ruimte voor initiatief uit de stad. Daarbij verschuift de rol van de overheid van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'College Dordrecht: 'Werken aan een krachtige stad''
13
nov
2013

Raad bespreekt Begroting 2014

DORDRECHT - Op dinsdag 12 en woensdag 13 november bespreekt de gemeenteraad de Begroting van Dordrecht voor 2014 en stelt deze vast. De begroting staat vooral in het teken van de bezuinigingskeuzes die het stadsbestuur heeft moeten maken. Iedereen is van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering is via internet te volgen via: http://dordrecht.raadsinformatie.nl. Op dinsdagavond en woensdagmiddag worden de verschillende begrotings-programma’s besproken in aparte commissies...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Raad bespreekt Begroting 2014'
11
okt
2013

Zestig banen weg bij gemeente

DORDRECHT - De begroting van Dordrecht wordt sluitend gemaakt onder andere door zestig banen bij de gemeente te schrappen. In de afgelopen jaren zijn er al 110 ambtenaren afgevloeid door natuurlijk verloop en plaatsing bij de Drechtsteden. Nu wordt het personeelsbestand verminderd tot zo’n krappe 600 en ziet het er naar uit dat gedwongen ontslagen niet te voorkomen zijn. Op deze manier wil wethouder Piet Sleeking tot 2017 in totaal ongeveer 4 miljoen euro besparen. Door de economische crisis zijn in een aantal sectoren, zoals in de cultuursubsidies en de bouwprojecten, de activiteiten verminderd...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zestig banen weg bij gemeente'
04
okt
2012

Gemeente presenteert begroting 2013: Nieuwe bezuinigingsronde nodig

DORDRECHT - Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2013 en het meerjarenperspectief voor de jaren erna aan. Daarbij volgt het college de financiële strategie die de gemeenteraad in juni heeft vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2013. Die strategie houdt in het kort in: sluitende begroting, gerichte investeringen, voldoende reserves en beperkte lastenverhoging...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Gemeente presenteert begroting 2013: Nieuwe bezuinigingsronde nodig'
30
mei
2012

Grondbedrijf Dordrecht in zwaar weer

DORDRECHT - Slechte economische tijden hebben grote gevolgen op de financiële positie van het Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks de prognose van het Grondbedrijf vast. Deze prognose van 2012 geeft inzicht in het financiële resultaat van projecten op de lange termijn...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Grondbedrijf Dordrecht in zwaar weer'
23
nov
2011

Zuid-Holland presenteert interactieve begroting

REGIO - Vandaag heeft de provincie Zuid-Holland als eerste overheid in Nederland haar begroting online en interactief ontsloten. Via www.begrotingzuidholland.nl kan iedereen de begroting raadplegen, doorzoeken, onderdelen met elkaar vergelijken en in delen downloaden. De interactieve begroting is een stap in de richting van de open en transparante overheid die de provincie Zuid-Holland wil zijn. Het college van Gedeputeerde Staten wil met kracht en overtuiging haar kerntaken uitvoeren...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Zuid-Holland presenteert interactieve begroting'
09
nov
2011

CDA woordvoering tijdens de begroting

DORDRECHT - Tijdens de begrotingsbehandeling 2011 heeft het CDA Dordrecht aandacht gevraagd voor een aantal specifieke punten waar we beweging op willen zien: Speelplekken Bij de vaststelling van de bestuursrapportage vorige maand heeft het CDA via amendement voorgesteld om in 2011 geen besparing van 80.000 euro op onderhoud van speelplekken door te voeren. De wethouder antwoordde ons dat deze besparing eenmalig en zonder veiligheids- of kwaliteitsrico was. Groot is dan ook onze verbazing dat in voorstel 16 van de brede doorlichting een structurele besparing oplopend van 32.000 euro in 2013 tot 36.000 euro in 2018 door te voeren vanwege “het besef dat kinderen vooral behoefte aan speelruimte hebben en in minder mate aan speelvoorzieningen”...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'CDA woordvoering tijdens de begroting'
09
nov
2011

PvdA dient motie "Tegen Stapeling Bezuinigingen" in

DORDRECHT - Tijdens de Algemene Beschouwingen dinsdag 8 november 2011 in de gemeenteraad heeft de PvdA het college opgeroepen om zich stevig in te spannen om in hun netwerken de stapeling van bezuinigingen aan de orde te stellen. Grote groepen in de samenleving hebben weinig tot geen financiele ruimte meer om de bezuinigingen op te vangen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, maar mensen met lagere inkomens moeten zoveel mogelijk worden ontzien bij de bezuinigingsmaatregelen. "Het is uitermate belangrijk dat de lokale overheden een vuist maken om het rijksbeleid te beïnvloeden...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'PvdA dient motie
09
nov
2011

D66 woordvoering tijdens de begroting

DORDRECHT - D66 maakt zich zorgen zich over de financiën. In 2012 moet er weer bezuinigd worden. Tijdens de Algemene Beschouwingen dinsdag 8 november 2011 in de gemeenteraad deed D66 de volgende oproep: "We leggen de ambitie neer om in 2030 als Dordrecht klimaatneutraal te zijn. Samen met bewoners, organisaties, woningbouwverenigingen en instellingen willen we dit doel halen...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'D66 woordvoering tijdens de begroting'
12
okt
2011

Dordrecht maakt sponsoring kerstbomen mogelijk

DORDRECHT -Bedrijven en instellingen kunnen voortaan de grote kerstbomen met verlichting langs de openbare weg sponsoren. Als tegenprestatie mogen zij maximaal drie reclame-uitingen rond de kerstboom plaatsen. Op deze manier wil Dordrecht het aantal grote kerstbomen inde stad handhaven en tegelijkertijd bezuinigen op de kosten ervan...
29
sep
2011

Nieuwe kansen en lage lasten ondanks bezuinigingen

DORDRECHT - Hoewel de gemeente Dordrecht volgend jaar flink bezuinigt, merken de inwoners van de gemeente dat niet aan een stijging van de lokale lasten. Dankzij de bezuinigingen, waaronder een vermindering van het aantal ambtenaren, houdt de gemeente zicht op een sluitende begroting. Het college van B&W maakt ook geld vrij voor een aantal zichtbare projecten in de stad, zoals de realisatie van een bioscoop en extra impulsen voor de binnenstad. Daarnaast pakken B&W de parkeerproblematiek bij de Sportboulevard en het Gezondheidspark aan. Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2012 en het meerjarenperspectief voor de jaren erna aan...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'Nieuwe kansen en lage lasten ondanks bezuinigingen'
24
aug
2011

College informeert over huidige financile stand

DORDRECHT - Tijdens de behandeling van de Kadernota 2012 in de gemeenteraad van 28 juni 2011 heeft het college toegezegd de gemeenteraad in augustus tussentijds te informeren over het actuele financiële perspectief op dat moment. In de raadsinformatiebrief die gisteren door het college is vastgesteld, presenteert het college van B&W zowel het actuele beeld van het lopende jaar 2011 als de mogelijke weg naar een sluitende begroting in 2012 en het meerjarenperspectief. Opvangen tekort 2011 De prognose voor 2011 toont een fors tekort op de begroting. Het grootste verwachte tekort is er dit jaar op bijstandsverlening door de Sociale Dienst...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'College informeert over huidige financile stand'
01
jun
2011

College presenteert bezuinigingsplannen

DORDRECHT - De kadernota actualiseert de begroting 2011 op basis van ontwikkelingen in lonen, prijzen en gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Ook worden er knelpunten en wensen voor nieuw beleid in afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders legt de raad een nagenoeg sluitend perspectief voor; zowel voor 2012 als voor 2013-2015...
Afbeelding bij nieuwsbericht: 'College presenteert bezuinigingsplannen'